20:16 Moonwalker: Topánky, ktoré vám umožnia vyskúšať chôdzu po Mesiaci

Spo­loč­nosť Moon­shi­ne Crea pred­sta­vi­la to­pán­ky 20:16 Moonwal­ker. Ide o vy­chádz­ko­vú obuv špe­ciál­ne navr­hnu­tú tak, aby ste okú­si­li, aké to je, cho­diť po Me­sia­ci. Ten­to po­cit do­siah­li tvor­co­via tým, že obuv ob­sa­hu­je dve vrstvy sil­ných neo­dý­mo­vých mag­ne­tov N45, kto­ré sú umies­tne­né tak, že ich se­ver­né pó­ly sú pro­ti se­be. Vy­tvá­ra sa tak od­pu­di­vá si­la, kto­rá spô­so­bu­je, že má­te v no­hách po­cit ľah­kos­ti a cí­ti­te sa ako as­tro­naut.

Von­kaj­šia časť to­pá­nok je zho­to­ve­ná z hlad­ké­ho syn­te­tic­ké­ho ma­te­riá­lu (de­nim) v si­vej a bie­lej far­be, vnút­ro tvo­rí syn­te­tic­ký po­lye­ty­lén Du­Pont Ty­vek. Ten­to ma­te­riál pou­ží­va NA­SA na svo­jich ves­mír­nych mo­du­loch. Mag­ne­ty sú umies­tne­né pod vrstvou pa­mä­ťo­vej pe­ny, kto­rá sa per­fek­tne pris­pô­so­bí ob­ry­som no­hy. Pod­ráž­ka je z tvr­dej gu­my.

To­pán­ky ma­jú re­la­tív­ne bež­né vy­ho­to­ve­nie, a tak ich mô­že­te skom­bi­no­vať s akým­koľ­vek ne­for­mál­nym ob­le­če­ním. Ma­jú však tro­chu hrub­šiu stiel­ku, aby sa do nej zmes­ti­li spo­mí­na­né dve vrstvy mag­ne­tov.

Video:


V sú­čas­nos­ti pre­bie­ha na to­pán­ky ús­peš­ná crowdfun­din­go­vá kam­paň na por­tá­li In­die­go­go (cie­ľo­vá su­ma bo­la 20 000 do­lá­rov, no na kon­te je už bez­má­la 140 000 do­lá­rov). V rám­ci nej si pr­ví pris­pie­va­te­lia moh­li 20:16 Moonwal­ker v zá­klad­nej ver­zii V1 ob­jed­nať za 69 do­lá­rov (vrá­ta­ne dop­ra­vy), no tá­to po­nu­ka je už vy­pre­da­ná. Sú­čas­ná naj­lac­nej­šia po­nu­ka je za 79 do­lá­rov. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v sep­tem­bri 2016.

A k dis­po­zí­cii je aj zdo­ko­na­le­ná ver­zia V2, opat­re­ná dis­ple­jom z e-pa­pie­ra. Po nain­šta­lo­va­ní smar­tfó­no­vej ap­li­ká­cie na ňom mož­no zob­ra­zo­vať, ob­ráz­ky, ani­má­cie či tex­ty, do­kon­ca aj sta­tu­sy zo so­ciál­nych sie­tí.

A eš­te drob­nosť: Tvor­co­via upo­zor­ňu­jú, že na to, aby vám Moonwal­ker dal po­cit vzdo­ro­va­nia zem­skej gra­vi­tá­cii, va­ša hmot­nosť nes­mie pre­siah­nuť 130 kg.

Zdroj: cool­things.com
collec­tspa­ce.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter