ASUS Chromebit CS10 – počítač s Chrome OS vo veľkosti flash disku

ASUS za­čal v Čes­ku a na Slo­ven­sku pre­dá­vať Chro­me­bit CS10, naj­men­šie za­ria­de­nie so sys­té­mom Chro­me OS na sve­te, kto­ré pre­me­ní aký­koľ­vek te­le­ví­zor ale­bo mo­ni­tor s roz­hra­ním HDMI na po­čí­tač so sys­té­mom Chro­me OS.

Chro­me­bit CS10 umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pre­ze­rať web, sle­do­vať mul­ti­me­diál­ny ob­sah a vy­uží­vať de­siat­ky ti­síc fun­kcií a ap­li­ká­cií dos­tup­ných pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du Chro­me. Mô­že ta­kis­to slú­žiť ako ce­no­vo dos­tup­né rie­še­nie na di­gi­tál­ne rek­lam­né pú­ta­če ale­bo in­for­mač­né mo­ni­to­ry. Sú­čas­ťou ba­le­nia je predl­žo­va­cí ká­bel ale­bo ohyb­ný adap­tér HDMI. Pre­dá­va sa za 111 eur s DPH.

Chromebit_2D-with-cap.jpg
Chro­me­bit CS10 sa spus­tí po­čas nie­koľ­kých se­kúnd, po­nú­ka ob­raz v roz­lí­še­ní full HD a vy­uží­va naj­nov­ší sys­tém Chro­me OS pod­po­ru­jú­ci auto­ma­tic­ké ak­tua­li­zá­cie a in­teg­ro­va­ný anti­ví­ru­so­vý sof­tvér, kto­rý sa sta­rá o chrá­ne­né di­gi­tál­ne pros­tre­die.

Za­ria­de­nie dis­po­nu­je 2 GB pa­mä­ťou RAM LPDDR3L, 16 GB úlo­žis­kom eMMC, dvoj­pás­mo­vým bez­drô­to­vým roz­hra­ním Wi-Fi 802.11ac, blue­tooth 4.0 a aj por­tmi USB a HDMI. Mô­že­te ho pou­ží­vať spo­lu s roz­bo­čo­va­čom USB a aj spá­ro­vať s kom­pa­ti­bil­nou blue­toot­ho­vou klá­ves­ni­cou a my­šou.

Nas­ta­ve­nie mi­ni­po­čí­ta­ča je veľ­mi jed­no­du­ché. Sta­čí sa len prih­lá­siť k úč­tu Goog­le a všet­ko je prip­ra­ve­né. Ten­to prís­tup za­lo­že­ný na úč­toch ucho­vá­va dá­ta všet­kých pou­ží­va­te­ľov sa­mos­tat­ne a za­is­ťu­je ich bez­peč­nosť. K za­ria­de­niu Chro­me­bit CS10 zís­ka­jú pou­ží­va­te­lia aj 100 GB pries­to­ru v úlo­žis­ku Disk Goog­le, aby moh­li spra­vo­vať svo­je sú­bo­ry v clou­de a vy­uží­vať služ­by Goog­lu.

Chromebit_2D.jpg

Po spá­ro­va­ní s klá­ves­ni­cou a my­šou cez blue­tooth sa Chro­me­bit CS10 stá­va pl­no­hod­not­ným po­čí­ta­čom so sys­té­mom Chro­me OS, kto­rý pou­ží­va­te­ľom umož­ní pre­ze­rať web, preh­rá­vať hu­dob­né vi­deá v služ­be YouTu­be, sle­do­vať ži­vé fut­ba­lo­vé zá­pa­sy na te­le­ví­zo­re ale­bo mo­ni­to­re s roz­lí­še­ním full HD ale­bo vy­uží­vať de­siat­ky ti­síc fun­kcií a ap­li­ká­cií pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du Chro­me.

Chromebit_Extension-side.jpg
Všes­tran­né za­ria­de­nie Chro­me­bit CS10 pod­po­ru­je fun­kciu sprá­vy za­ria­de­nia so sys­té­mom Chro­me OS. Mô­že pre­to slú­žiť ako jed­no­du­cho ov­lá­da­teľ­ný mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač ty­pu plug-and-play, vhod­ný na pou­ži­tie spo­lu s dis­plej­mi v pre­daj­niach ale­bo di­gi­tál­ny­mi rek­lam­ný­mi pú­tač­mi. V reš­tau­rá­cii mož­no nap­rík­lad ľah­ko pre­me­niť štan­dard­ný mo­ni­tor na di­gi­tál­ny je­dál­ny lís­tok. Za­ria­de­nie mož­no aj na­kon­fi­gu­ro­vať na pou­ži­tie v úlo­he jed­noú­če­lo­vé­ho kios­ku pre za­mes­tnan­ca, kto­rý mož­no vy­užiť na pre­daj­ných prie­hrad­kách a pok­lad­nič­ných pul­toch v ma­loob­chod­ných pre­daj­niach, re­ťaz­coch rých­le­ho ob­čer­stve­nia a reš­tau­rá­ciách. Prís­tup k sys­té­mu Chro­me OS za­lo­že­ný na úč­toch umož­ňu­je to­to za­ria­de­nie pou­ží­vať ako zdie­ľa­ný in­for­mač­ný mo­ni­tor na le­tis­kách, v ho­te­loch ale­bo v in­for­mač­ných cen­trách. Jed­not­li­ví pou­ží­va­te­lia sa tak mô­žu prih­lá­siť k svoj­mu úč­tu a bez­peč­ne si pre­ze­rať web. Po up­ly­nu­tí ur­či­té­ho ča­su ne­čin­nos­ti po­tom bu­dú auto­ma­tic­ky od­hlá­se­ní.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter