Java v prehliadači končí

Orac­le zís­kal Ja­vu v ro­ku 2010 po od­kú­pe­ní pô­vod­né­ho vý­vo­já­ra Sun Mic­ro­sys­tems. Te­raz ozná­mil, že vo ver­zii Ja­va 9 (dos­tup­ná ako ear­ly-ac­cess be­ta) už ne­bu­de od­po­rú­ča­né plu­gin pou­ží­vať, aj keď to bu­de eš­te mož­né. Nes­kor­šie ver­zie po­tom ne­bu­dú plu­gin vô­bec ob­sa­ho­vať.

Pre­hlia­da­če však pred­beh­li Orac­le. Väč­ši­na veľ­kých hrá­čov na tr­hu sa roz­hod­la plu­gin ne­pod­po­ro­vať už skôr; Chro­me od­rá­dza od je­ho uží­va­nia od ap­rí­la, Fi­re­fox uro­bil to is­té v ok­tób­ri. No­vý pre­hlia­dač Mic­ro­sof­tu Ed­ge neob­sa­hu­je žiad­nu pod­po­ru zá­suv­né­ho mo­du­lu.

Vzhľa­dom na pos­toj pre­hlia­da­čov je vlas­tne po­mer­ne ne­dô­le­ži­té, čo Orac­le uro­bí. Aj v prí­pa­de, že by plu­gin pod­po­ro­val a vy­ví­jal ďa­lej, bol by len veľ­mi ťaž­ko pou­ži­teľ­ný. Len Inter­net Explo­rer 11, sám za­sta­ra­ný a so za­sta­ve­ným vý­vo­jom, kto­rý vy­dá­va iba bez­peč­nos­tné zá­pla­ty, bu­de prav­de­po­dob­ne Ja­vu pod­po­ro­vať aj na­ďa­lej.

No za­sta­ve­nie pod­po­ry plu­gi­nu aj tak naš­tve niek­to­ré veľ­ké fir­my a štát­ne apa­rá­ty, kto­ré ig­no­ro­va­li va­ro­va­nie o ne­bez­peč­nos­ti Ja­vy a nú­ti­li svo­jich za­mes­tnan­cov k to­mu, aby pou­ží­va­li Ja­va ap­ple­ty vo svo­jich zob­ra­zo­va­čoch. Orac­le im as­poň pos­ky­tu­je ra­dy, ako naj­lep­šie prejsť od plu­gi­nu k iným, lep­ším al­ter­na­tí­vam.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter