Aplikácia v smartfóne nahradí klasické kľúče

Mo­bil­né sof­tvé­ro­vé tech­no­ló­gie si za­ča­li ra­ziť ces­tu už aj sme­rom k uza­my­ka­niu by­tov a apar­tmá­nov. Oby­va­te­lia New Yor­ku bu­dú môcť v blíz­kej bu­dúc­nos­ti vy­uží­vať vir­tuál­ne zá­mky, kto­ré nah­ra­dia kla­sic­ké kľú­če, a to za pou­ži­tia mo­bil­nej ap­li­ká­cie.

Tie­to mo­der­né elek­tro­nic­ké „kľú­če" umož­nia pop­ri kom­for­tnej­šom uza­my­ka­ní a od­om­ký­na­ní dve­rí správ­com bu­dov sle­do­vať aj prí­chod a od­chod pra­cov­ní­kov, hos­tí čí do­ná­šok. Po­mo­cou nich mô­že byť za­me­dze­ný aj prís­tup pre nep­la­tia­cich náj­om­ní­kov, de­ťom do det­ských klu­bov či prís­tup k ba­zé­nu.

Jed­na zo spo­loč­nos­tí, kto­rá do­dá­va spo­mí­na­né rie­še­nie, je Letch s rov­no­men­nou ap­li­ká­ciou. Po re­gis­trá­cii a nain­šta­lo­va­ní v mo­bi­le ap­li­ká­cia umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vi za­dať prís­tu­po­vý kód na ok­rúh­lom do­ty­ko­vom dis­ple­ji, kto­rý sa na­chá­dza na zá­mke, ale­bo nas­ta­viť ap­li­ká­ciu na auto­ma­tic­ké ro­zoz­na­nie smar­tfó­nu pri je­ho prib­lí­že­ní sa k sní­ma­cie­mu za­ria­de­niu na dve­rách. Pop­ri elek­tro­nic­kom „bez­kľú­čo­vom" rie­še­ní stá­le eš­te exis­tu­je mož­nosť uzam­knu­tia dve­rí po­mo­cou kla­sic­ké­ho kľú­ča. Sú­čas­ťou rie­še­nia je aj mi­nia­túr­na ka­me­ra, uk­ry­tá za kru­ho­vým dis­ple­jom na dve­rách, kto­rá pou­ží­va­te­ľo­vi umož­ňu­je na­hliad­nuť za dve­re.

03LATCH-COMBO2-articleLarge.jpg

Sys­tém sa dá nas­ta­viť pod­ľa pot­re­by na tr­va­lý ale­bo do­čas­ný prís­tup. Ap­li­ká­cia ta­kis­to umož­ňu­je spät­ne doh­ľa­dať, kto a ke­dy vstú­pil do da­nej re­zi­den­cie, res­pek­tí­ve ako dl­ho sa tam zdr­žal. Ak si ná­ho­dou pou­ží­va­teľ niek­de za­bud­ne te­le­fón ale­bo ho stra­tí, jed­no­du­cho sa na­lo­gu­je do svoj­ho úč­tu a deak­ti­vu­je kód.

Ďal­ší sys­tém umož­ňu­jú­ci za­my­kať dve­re po­mo­cou mo­bi­lu je KI­SI. Ten vy­uží­va cloud a in­šta­lu­je sa na sys­té­my s elek­tro­nic­kým uza­my­ka­ním. V sú­čas­nos­ti na­chá­dza up­lat­ne­nie v bu­do­vách pri uza­my­ka­ní hlav­ných či boč­ných vcho­dov, ako aj spo­lo­čen­ských mies­tnos­tí, ako sú te­loc­vič­ne či ga­rá­že. V zá­vis­los­ti od kon­fi­gu­rá­cie ap­li­ká­cie a za­ria­de­nia umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vi od­om­knúť dve­re stla­če­ním tla­čid­la na mo­bil­nej ap­li­ká­cii ale­bo pril­ože­ním mo­bi­lu s prís­luš­nou ap­li­ká­ciou k čí­tač­ke tur­ni­ke­tu.

Zdroj: ny­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter