Firefox 44 bude podporovať push oznámenia. Web vás sám upozorní na novinky

No­vá ak­tua­li­zá­cia pre­hlia­da­ča Fi­re­fox pre Win­dows, Mac, Li­nux a An­droid umož­ní pou­ží­va­te­ľom doz­ve­dieť sa o no­vin­kách na ich ob­ľú­be­ných webo­vých strán­kach aj vte­dy, ak ich ne­bu­dú mať ot­vo­re­né. Fi­re­fox vám poš­le push no­ti­fi­ká­ciu, ak sa na strán­ke ob­ja­via no­vé in­for­má­cie. Tech­no­ló­gia bo­la pô­vod­ne vy­vi­nu­tá pre mo­bil­né za­ria­de­nia, no te­raz sa dos­tá­va aj do des­kto­po­vých ver­zií pre­hlia­da­ča. Pod­ľa Mo­zil­ly je uži­toč­ná napr. pri e-mai­loch, in­for­má­ciách o po­ča­sí, so­ciál­nych sie­ťach či e-sho­poch.

Ne­mu­sí­te sa obá­vať, že bu­de­te dos­tá­vať ne­žia­du­ce upo­zor­ne­nia, webo­ví vý­vo­já­ri Mo­zil­ly mys­le­li aj na to. Po­sie­la­nie ozná­me­ní to­tiž mu­sí­te po­vo­liť. Ak klik­ne­te na ze­le­nú ikon­ku zá­mku ved­ľa ad­res­né­ho riad­ka Fi­re­foxu, dos­ta­ne­te k nas­ta­ve­niu a sprá­ve upo­zor­ne­ní.

Po­dob­né push no­ti­fi­ká­cie sú už za­čle­ne­né aj v pre­hlia­da­čoch Sa­fa­ri a Chro­me, tak­že Fi­re­fox iba do­bie­ha kon­ku­ren­ciu. Nie všet­ky webo­vé strán­ky však bu­dú hneď pod­po­ro­vať tie­to ozná­me­nia, niek­to­ré eš­te bu­dú mu­sieť za­pra­co­vať na ich za­čle­ne­ní do svoj­ho di­zaj­nu.

Zdroj: mas­hab­le.com
tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter