Taxi aplikácia HopIN motivuje zľavami vodičov taxíkov

Taxi ap­li­ká­cia Ho­pIN mo­ti­vu­je zľa­va­mi vo­di­čov taxíkov. Zľa­vy až do vý­šky 60 % sa vzťa­hu­jú na pop­la­tok vo vý­ške 0,50 eura, kto­rý pla­tia taxiká­ri Ho­pi­nu pri kaž­dej vy­ba­ve­nej ob­jed­náv­ke s dl­hším prí­jaz­dom.

„Na­ším cie­ľom je mo­ti­vo­vať taxiká­rov reali­zo­vať aj tie ob­jed­náv­ky, kto­ré nie sú až ta­ké at­rak­tív­ne. Ide zväč­ša o ob­jed­náv­ky s tzv. dl­hším prí­jaz­dom, do ta­kých lo­ka­lít, ako je bra­tis­lav­ská Ko­li­ba či De­vín. Te­da lo­ka­li­ty mi­mo šir­šie­ho cen­tra hlav­né­ho mes­ta," ho­vo­rí Mar­tin Ba­ran z Ho­pi­nu.

Taxikár, kto­rý vy­ba­ví ta­kú­to ob­jed­náv­ku zá­kaz­ní­ka, zís­ka od Ho­pi­nu zľa­vu na pop­la­tok za vy­ba­ve­nie ob­jed­náv­ky maximál­ne do vý­šky 60 %. Tá­to zľa­va sa vy­po­čí­ta­va z pev­ne sta­no­ve­nej sadz­by 0,50 eura, kto­rú pla­tí taxikár Ho­pi­nu za kaž­dú vy­ba­ve­nú ob­jed­náv­ku. Po up­lat­ne­ní maximál­nej zľa­vy tak na­mies­to 0,50 eura za­pla­tí taxikár Ho­pi­nu za vy­ba­ve­nie ob­jed­náv­ky len 0,20 eura.

„V cen­tre na­šej po­zor­nos­ti sú zá­kaz­ní­ci, kto­rí chcú vy­užiť na­še služ­by aj do iných čas­tí mes­ta, ako je len šir­šie cen­trum. V zá­uj­me ich maximál­nej spo­koj­nos­ti sme sa roz­hod­li mo­ti­vo­vať taxiká­rov at­rak­tív­ny­mi zľa­va­mi. Ve­rí­me, že sa to po­zi­tív­ne pre­ja­ví aj na cel­ko­vom vy­ba­vo­va­ní ob­jed­ná­vok a zvý­še­ní spo­koj­nos­ti na­šich zá­kaz­ní­kov," do­dá­va Mar­tin Ba­ran.

Na vý­po­čet zľa­vy pre taxiká­rov za­pra­co­val Ho­pIN do sys­té­mu no­vý al­go­rit­mus. Sys­tém ur­ču­je vý­šku zľa­vy nap­rík­lad na zá­kla­de his­to­ric­kých dát o po­ča­sí, dní v týž­dni, sviat­kov, do­py­tu pod­ľa lo­ka­li­ty či poč­tu pri­po­je­ných taxiká­rov.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter