JaguarBoard: Minipočítač vo veľkosti platobnej karty s Intel Atomom a Windows 10 za 65 USD

Mi­nia­túr­ne po­čí­ta­če ne­dá­va­jú vý­vo­já­rom spá­vať. Až do­po­siaľ bo­la väč­ši­na z nich v štý­le Ras­pberry Pi do­dá­va­ná s pro­ce­sor­mi ARM. Ten­to­raz je to inak. Mi­ni­po­čí­tač Ja­guar­Board vás prek­va­pí dos­tup­nou ce­nou, ar­chi­tek­tú­rou x86, net­ra­dič­ne pro­ce­so­rom Bay Trail In­tel Atom, ako aj kla­sic­kým Win­dows.

Ja­guar­Board je mi­ni­po­čí­tač vo veľ­kos­ti pla­tob­nej kar­ty, v kto­rom náj­de­me 1 GB RAM, 16 GB úlo­žis­ko eMMC, pa­sív­ne chla­de­ný pro­ce­sor In­tel Atom Z3735G, ob­ra­zo­vý vý­stup HDMI, 10/100 eter­net, tro­ji­cu USB 2.0, čí­tač­ku ka­riet SD a 3,5 mm audio jack. Ne­chý­ba ani roz­hra­nie pre vý­vo­já­rov I2C, COM a pi­ny GPIO. Za­ria­de­nie sa vy­zna­ču­je niž­ším vý­ko­nom, čo mu však neb­rá­ni v mož­nos­tiach vy­uži­tia - či už na úče­ly vý­vo­já­rov, IoT, ale­bo ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum na pri­po­je­nie k te­le­ví­zo­ru.

jaguarboard.png

V sú­čas­nos­ti si mô­že­te mi­ni PC Ja­guar­Board ob­jed­nať v rám­ci kam­pa­ne na server­i Kic­kstar­ter za ce­nu 65 USD.

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter