Alcatel CareTime: Hodinky, ktoré umožnia rodičom sledovať, kde sa pohybujú ich ratolesti

Na CES 2016 pred­sta­vil fran­cúz­sky Al­ca­tel no­vin­ku v seg­men­te in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní. In­te­li­gen­tné ho­din­ky Ca­re­Ti­me oce­nia pre­dov­šet­kým ro­di­čia, keď­že vďa­ka nim zís­ka­jú preh­ľad o kaž­dom kro­ku svoj­ho di­eťa­ťa. Ich ra­to­lesť s ho­din­ka­mi na zá­päs­tí zrej­me až ta­ká nad­še­ná ne­bu­de. Veď kto by chcel byť pod drob­noh­ľa­dom 24 ho­dín den­ne?

Ho­din­ky Al­ca­tel Ca­re­Ti­me sú vo­do­tes­né, vy­ba­ve­né sys­té­mom GPS a pý­šia sa cer­ti­fi­ká­ciou IP65. Ok­rem iné­ho zvlá­da­jú obojstran­né ho­vo­ry v 2G sie­ti. Di­eťa cez ne však bu­de môcť vo­lať len na päť vop­red na­vo­le­ných čí­sel, tak­že te­le­fo­no­va­nie sa bu­de spá­jať skôr s vý­ni­moč­ný­mi si­tuácia­mi či sta­vom nú­dze.

CareTime_hodinky-2.jpg

Ho­din­ky sú ur­če­né pre de­ti vo ve­ku 5 - 9 ro­kov, pod­po­ru náj­du v An­droi­de 4.3+ ale­bo iOS 7+. Vo väč­ši­ne Euró­py bu­dú dos­tup­né od ap­rí­la. Ich ce­na za­tiaľ nie je zná­ma.

GPS_app-2.jpg

Zdroj: al­ca­te­lo­ne­touch.com

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter