MXIII-G TV Box: Streamovanie aplikácií na televízore

MXIII-G TV Box je strea­min­go­vý box, kto­rý vám umož­ní spus­tiť akú­koľ­vek ap­li­ká­ciu ur­če­nú pre plat­for­mu An­droid na va­šom te­le­ví­zo­re. Te­le­víz­ny box pra­cu­je kon­krét­ne na ope­rač­nom sys­té­me An­droid 5.1, vďa­ka čo­mu má­te prís­tup k viac ako 800-ti­síc ap­li­ká­ciám vrá­ta­ne Fa­ce­boo­ku či YouTu­bu.

Za­ria­de­nie je po­há­ňa­né pro­ce­so­rom Am­lo­gic S812 Quad Co­re s tak­to­va­cou frek­ven­ciou 2 GHz, dis­po­nu­je 2 GB RAM a 8 GB inter­nou pa­mä­ťou. V prí­pa­de, že pot­re­bu­je­te väč­šiu ka­pa­ci­tu, mož­no pa­mäť roz­ší­riť až na 32 GB. Gra­fic­kú strán­ku má na sta­ros­ti GPU Oc­ta co­re ARM Ma­li-450. Zá­ujem­co­via is­tot­ne oce­nia prí­tom­nosť por­tu Gi­ga­bit Et­her­net 1000M LAN.

MXIII-G TV box_2.jpg

Sú­čas­ťou boxu sú dva por­ty USB a je­den port OTG. Pros­tred­níc­tvom roz­hra­nia blue­tooth 4.0 mô­že­te za­ria­de­nie pri­po­jiť či už k po­čí­ta­ču, mo­bil­né­mu te­le­fó­nu, ale­bo aj klá­ves­ni­ci. Te­le­ví­zor pri­po­jí­te cez ko­nek­tor HDMI 1.4. Pros­tred­níc­tvom MXIII-G TV Box si bu­de­te môcť preh­rá­vať HD vi­deá z inter­ne­tu či mies­tnych mé­dií pria­mo na va­šom te­le­ví­zo­re. Box pod­po­ru­je tak­mer všet­ky po­pu­lár­ne audio- a vi­deo­for­má­ty. O sku­toč­ný mul­ti­me­diál­ny zá­ži­tok sa pos­ta­rá roz­lí­še­nie 4K × 2K full HD.

Video:


TV box sa vy­zna­ču­je ma­lý­mi roz­mer­mi 11,4 × 11,4 × 2 cm, níz­kou hmot­nos­ťou 0,201 kg a na inter­ne­te sa pre­dá­va už od 50 USD.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter