Batériové úložiská energie zažívajú vo svete boom. Očakáva sa, že klesne aj jej cena

Sve­to­vý trh s ba­té­ria­mi za­ží­va veľ­ký roz­mach. Pod­ľa štú­die kon­zul­tan­tskej fir­my IHS sa v pos­led­nom štvrťro­ku mi­nu­lé­ho ro­ka prip­ra­vo­va­la stav­ba ba­té­rio­vých úlo­žísk s ka­pa­ci­tou 1,6 GW, čo je ná­rast o 45 % v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim štvrťro­kom. V tom­to ro­ku IHS pred­pok­la­dá ce­los­ve­to­vo spre­vádz­ko­va­nie úlo­žísk s ka­pa­ci­tou 900 MW a v ro­ku 2017 sa má glo­bál­ne in­šta­lo­va­ná ka­pa­ci­ta sys­té­mov skla­do­va­nia ener­gie zdvoj­ná­so­biť. Pri­tom hlav­ná časť (45 %) úlo­žísk in­šta­lo­va­ných v ro­ku 2016 bu­de na­sa­de­ná v USA, dru­hé mies­to s po­die­lom 20 % bu­de pat­riť Ja­pon­sku.

Prud­ký ná­rast skla­do­va­cích ka­pa­cít je spô­so­be­ný nie­koľ­ký­mi pro­jek­tmi veľ­kých zá­sob­ní­kov ener­gie, oh­lá­se­ných v pos­led­ných me­sia­coch. Pat­rí me­dzi na aj 90 MW úlož­ný sys­tém, kto­rý ju­ho­kó­rej­ská spo­loč­nosť LG Chem sta­via v Ne­mec­ku.

V Ja­pon­sku sa o rast úlož­nej ka­pa­ci­ty pri­či­ni­li naj­mä ma­lé lí­tio­vo-ióno­vé ba­té­rie in­šta­lo­va­né v obyt­nej aj ko­mer­čnej ob­las­ti. Nap­rík­lad Pa­na­so­nic, kto­rý vy­rá­ba kľú­čo­vé kom­po­nen­ty pou­ží­va­né v ba­té­riách pre elek­tro­mo­bi­ly Tes­la, in­šta­lo­val Li-Ion ba­té­rie vo veľ­kos­ti kuf­ra do kaž­dej do­mác­nos­ti v mes­te Fu­ji­sawa v rám­ci pro­jek­tu Sus­tai­nab­le Smart Town. Skla­du­je sa v nich elek­tri­na vy­ro­be­ná po­mo­cou streš­ných a ko­mu­nit­ných so­lár­nych pa­ne­lov. Ba­té­ria a so­lár­ne pa­ne­ly pra­cu­jú v spo­je­ní s pa­li­vo­vý­mi člán­ka­mi Ene-Farm, umies­tne­ný­mi mi­mo do­mu, kto­ré pro­du­ku­jú tep­lo a elek­tric­kú ener­giu za pou­ži­tia zem­né­ho ply­nu.

Panasonic_lithium_ion_battery.jpg

Nap­ro­ti to­mu v Spo­je­ných štá­toch sa pra­cu­je na nie­koľ­kých roz­sia­hlych pro­jek­toch na skla­do­va­nie ener­gie, kto­rých do­kon­če­nie mô­že tr­vať aj de­sať ro­kov. Ich cie­ľom je uľah­čiť in­teg­rá­ciu ener­gie z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov do elek­tric­kej sie­te.

Roz­mach ba­té­rio­vých úlo­žísk sa oča­ká­va v tom­to ro­ku aj v Ne­mec­ku. Pod­ľa fir­my Pöyry Ma­na­ge­ment Con­sul­ting to však veľ­ké úlo­žis­ká ne­bu­dú mať ľah­ké, so stú­pa­jú­cou po­nu­kou re­gu­lač­nej ener­gie z no­vých úlo­žísk to­tiž bu­de kle­sať jej ce­na. Za­tiaľ čo v ro­ku 2012 ma­li ta­ké­to úlo­žis­ká v Ne­mec­ku ka­pa­ci­tu asi 1 MW, v ro­ku 2015 to bo­lo už 27 MW. Prip­ra­vo­va­né pro­jek­ty ma­jú do­ved­na ka­pa­ci­tu viac ako 100 MW. Pri­tom pod­ľa Pöyry Ma­na­ge­ment ná­rast ka­pa­ci­ty úlo­žísk o 155 MW pri­ne­sie pok­les ce­ny re­gu­lač­nej ener­gie o 20 %. V sú­čas­nos­ti je na spo­je­ných tr­hoch Ne­mec­ka, Ho­lan­dska, Švaj­čiarska a Ra­kús­ka do­pyt po ta­kej­to ener­gii zhru­ba na úrov­ni 783 MW.

Zdroj: for­bes.com
poy­ry.deOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter