Tvorca JavaScriptu pracuje na novom webovom prehliadači. Reklamy v ňom nahradia reklamy

Bren­dan Eich, tvor­ca prog­ra­mo­va­cie­ho ja­zy­ka Ja­vaS­cript a bý­va­lý ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mo­zil­la, pra­cu­je na nie­čom no­vom - webo­vom pre­hlia­da­či, kto­rý bu­de blo­ko­vať rek­la­my a zá­ro­veň umož­ní vy­da­va­te­ľom za­rá­bať pe­nia­ze.

Pre­hlia­dač star­tu­pu Bra­ve Software nie je dnes dos­tup­ný na bež­né pou­ži­tie, no zá­ujem­co­via sa mô­žu prih­lá­siť na uzav­re­té be­ta­tes­to­va­nie sko­rej ver­zie pro­duk­tu. Pod­ľa Eicha blo­ká­to­ry rek­lám mô­žu sprí­jem­niť pou­ží­va­te­ľom pre­hlia­da­nie inter­ne­tu, ale na dru­hej stra­ne mno­hé weby ži­jú prá­ve z príj­mov za rek­la­my, a tak vy­da­va­te­lia za­sa za­vá­dza­jú tech­no­ló­gie na blo­ko­va­nie rek­lam­ných blo­ká­to­rov. Za­čí­na­jú sa tak aké­si „pre­te­ky v zbro­je­ní" a prá­ve pre­hlia­dač Bra­ve by mal pri­niesť spra­vod­li­vé rie­še­nie.

„Ro­bí­me nie­čo väč­šie, ako je blo­ko­va­nie rek­lám," po­ve­dal Eich. V zá­kla­de je Bra­ve pre­hlia­dač, kto­rý blo­ku­je rek­la­my a tech­no­ló­gie na zber dát. No je tu jed­na zvláš­tnosť. Ne­bu­de blo­ko­vať všet­ky rek­la­my. Na­tív­ne rek­la­my, kto­ré ne­ne­sú ni­ja­ké sle­do­va­cie skrip­ty, iba vlas­tné dá­ta vy­da­va­te­ľa, bu­de brať ako nor­mál­ny ob­sah a ne­bu­de ich blo­ko­vať.

Video:


Ba čo viac, Bra­ve plá­nu­je vkla­dať vlas­tné rek­la­my, ale ta­kým spô­so­bom, kto­rý by neov­plyv­nil rých­losť na­čí­ta­nia strán­ky. Na­čí­ta­nie strá­nok bu­de pod­ľa Eicha o 40 per­cent rých­lej­šie na des­kto­pe a šty­rik­rát rých­lej­šie na mo­bi­le. Na­vy­še tie­to rek­la­my by ne­bo­li cie­le­né na vy­uží­va­nie osob­ných dát.

A je tu eš­te jed­na za­ují­ma­vá my­šlien­ka - o príj­my z rek­lám by sa de­li­li vy­da­va­te­lia s pou­ží­va­teľ­mi. „V na­šom mo­de­li dos­ta­ne fé­ro­vú časť pe­ňa­zí tak pre­vádz­ko­va­teľ strá­nok, kto­rý dá­va ob­sah, ako aj pou­ží­va­teľ, kto­rý pos­ky­tu­je in­for­má­cie a po­zor­nosť," vy­svet­ľu­je Eich. Vy­da­va­te­ľom by pat­ri­lo spo­čiat­ku 55 % ale­bo aj viac, s pos­tup­ným ras­tom pre­hlia­da­ča by sa ten­to po­mer up­ra­vil na 70:30.

Pre­hlia­dač vo ver­zii 0.7 je za­lo­že­ný na jad­re Chro­mium a je k dis­po­zí­cii pre Mac, Win­dows, iOS a An­droid pod open sour­ce li­cen­ciou. Za­tiaľ sa dos­tá­va k pr­vým nad­šen­com - pou­ží­va­te­ľom, vý­vo­já­rom i pre­vádz­ko­va­te­ľom. Až nes­kôr sa uká­že, do akej mie­ry je tá­to my­šlien­ka ži­vo­tas­chop­ná.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter