Dohady: Huawei chystá svoj prvý notebook. Pobeží na ňom Windows aj Android

Čín­ska spo­loč­nosť Huawei údaj­ne roz­ši­ru­je svoj zá­ber. Pra­cu­je vraj na pre­nos­nom po­čí­ta­či s náz­vom Ma­te­Book, na kto­rom sa bu­dú dať spus­tiť dva ope­rač­né sys­té­my - Win­dows 10 a An­droid OS s EMUI.

Sprá­va uve­rej­ne­ná na webe Giz­mo­Chi­na ho­vo­rí o hyb­rid­nom no­te­boo­ku s od­ní­ma­teľ­nou klá­ves­ni­cou, kto­rý sa bu­de dať pou­žiť aj ako tab­let.

Za­ria­de­nie by moh­lo mať pod ka­po­tou či­po­vú súp­ra­vu In­te­lu a pod­ľa unik­nu­tých fo­tog­ra­fií má dis­po­no­vať aj sty­lu­som. Ok­rem uve­de­ných in­for­má­cií za­tiaľ nie sú zná­me ni­ja­ké ďal­šie har­dvé­ro­vé špe­ci­fi­ká­cie ani ce­na prip­ra­vo­va­né­ho prís­tro­ja.

Huawei ne­vy­da­lo o Ma­te­Boo­ku ni­ja­kú ofi­ciál­nu sprá­vu, no zves­ti ho­vo­ria, že by mal byť pred­sta­ve­ný v Bar­ce­lo­ne na po­du­ja­tí Mo­bi­le World Con­gress. Pred­pok­la­dá sa, že Xiaomi tu pred­sta­ví kla­sic­ký no­te­book a Huawei za­ria­de­nie ty­pu 2 v 1. Ak sa do­ha­dy uká­žu ako prav­di­vé, moh­lo by šlia­pať na pä­ty Sur­fa­ce Boo­ku od Mic­ro­sof­tu.

Na CES 2016 pre­zen­to­va­lo Huawei 6-pal­co­vý špič­ko­vý smar­tfón Ma­te 8 s osem­jad­ro­vým pro­ce­so­rom a vý­dr­žou ba­té­rie na 28 ho­dín ho­vo­ru a 17 ho­dín preh­rá­va­nia vi­dea na jed­no na­bi­tie. Uvie­dlo aj no­vý tab­let Me­dia­Pad M2 10 s vý­kon­ným har­dvé­rom, vy­ni­ka­jú­cim dis­ple­jom, rep­ro­duk­tor­mi a sty­lu­som cit­li­vým na tlak.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter