Microsoft ohlásil Minecraft: Education Edition pre školy

Mic­ro­sof­tu nes­ta­čí, ak de­ti v Mi­nec­raf­te pres­kú­ma­va­jú len tem­né jas­ky­ne, ne­ko­neč­né plá­ne a ho­ry. Chce, aby po ot­vo­re­ní hry poz­ná­va­li mies­ta zo sku­toč­né­ho sve­ta, ako sú sta­ro­ve­ké Pom­pe­je, py­ra­mí­dy v Gí­ze či gréc­ke chrá­my, a uči­li sa z nich. Pre­to uve­die no­vú ver­ziu hry up­ra­ve­nú pre ško­ly s náz­vom Mi­nec­raft: Edu­ca­tion Edi­tion.

Zme­ny nie sú vý­raz­né, ide o Mi­nec­raft, aký de­ti poz­na­jú už nie­koľ­ko ro­kov, iba­že ob­sa­hu­je zo­pár no­vých fun­kcií. Zlep­ši­lo sa ma­po­va­nie, pri­bud­la ka­me­ra a al­bum na screen­sho­ty, aby ste si moh­li ka­ta­lo­gi­zo­vať mies­ta, kto­ré ste už nav­ští­vi­li.

Mic­rosft tvr­dí, že zme­ny sú zá­mer­ne len men­šie, aby sa Mi­nec­raft ne­dos­tal do ro­vi­ny vzde­lá­va­cie­ho pro­duk­tu, má na­ďa­lej zos­tať hrou, kto­rá za­bá­va. Iba­že sa bu­de dať pou­žiť v učeb­ni.

O ús­pech no­vej edí­cie sa mô­že pri­či­niť aj no­vá webo­vá strán­ka, spus­te­ná pre pe­da­gó­gov, kto­rí tu mô­žu pred­lo­žiť sve­ty Mi­nec­raf­tu a lek­cie, kto­ré s ni­mi plá­nu­jú ro­biť. V sú­čas­nos­ti ich je k dis­po­zí­cii už nie­koľ­ko, napr. v štý­le feu­dál­ne­ho Ja­pon­ska či svet s ob­rov­ský­mi mo­le­ku­la­mi, kto­ré mož­no pres­kú­ma­vať. De­ti tu však ne­bu­dú rie­šiť há­dan­ky či tes­ty, je to len spô­sob, ako ich ne­chať hlb­šie na­hliad­nuť do his­tó­rie či ve­dy na lep­šie po­cho­pe­nie to­ho, čo sa učia v ško­le.

Hra bu­de stáť 5 do­lá­rov na žia­ka a bu­de via­za­ná na úč­ty Mic­ro­soft žia­kov. Tí si bu­dú môcť stiah­nuť a pou­ží­vať Edu­ca­tion Edi­tion aj do­ma, ak prih­lá­sia pod rov­na­kým pou­ží­va­teľ­ským me­nom.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter