Programovací jazyk Python pritiahne do Bratislavy vývojárske esá

Po ús­peš­nom uve­de­ní vo viac ako 40 kra­ji­nách sve­ta pri­chá­dza po pr­výk­rát na Slo­ven­sko kon­fe­ren­cia Py­Con, ve­no­va­ná čo­raz po­pu­lár­nej­šie­mu prog­ra­mo­va­cie­mu ja­zy­ku Pyt­hon. Slo­ven­ská pre­mié­ra kon­fe­ren­cie Py­Con SK je ur­če­ná všet­kým nad­šen­com ja­zy­ka, v kto­rom vznik­li YouTu­be, Spo­ti­fy, Drop­box či In­stag­ram.

Kon­fe­ren­cia Py­Con SK sa us­ku­toč­ní 11. až 13. mar­ca 2016 v Bra­tis­la­ve a po­čas troch dní po­núk­ne prog­ram ur­če­ný pro­fe­sio­nál­nym prog­ra­má­to­rom aj tech­no­lo­gic­kým nad­šen­com. Jej or­ga­ni­zá­to­ri však upo­zor­ňu­jú, že Py­Con SK nie je len „ďal­šia tech­no­lo­gic­ká kon­fe­ren­cia". „Kon­fe­ren­cie Py­Con sú veľ­mi po­pu­lár­ne ko­mu­nit­né stret­nu­tia, or­ga­ni­zo­va­né dob­ro­voľ­ník­mi po ce­lom sve­te. Ide o ko­mu­ni­tu ľu­dí, kto­rá je ot­vo­re­ná a ús­tre­to­vá vo­či kaž­dé­mu," ho­vo­rí Marc-An­dré Lem­burg, ria­di­teľ na­dá­cie Pyt­hon Software Foun­da­tion.

Sú­čas­ťou pre­mié­ro­vé­ho roč­ní­ka Py­Con SK bu­dú pred­náš­ky do­má­cich i za­hra­nič­ných exper­tov, sprie­vod­né ak­cie kon­fe­ren­cie bu­dú však ur­če­né aj tým, kto­rí sa s prog­ra­mo­va­ním len oboz­na­mu­jú. Ich sú­čas­ťou bu­de aj ce­lo­den­ný wor­kshop Djan­go Girls, ur­če­ný di­ev­ča­tám a že­nám, kto­ré si chcú vy­tvo­riť vlas­tnú webo­vú ap­li­ká­ciu. „Zís­ka­né ve­do­mos­ti mô­žu nes­kôr pou­žiť nap­rík­lad pri tvor­be vlas­tné­ho inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du ale­bo pri hľa­da­ní prá­ce v tech­no­lo­gic­kom sek­to­re," do­dá­va Marc-An­dré Lem­burg.

Ja­vis­ká na kon­fe­ren­cii ne­bu­dú vy­hra­de­né len pro­fe­sio­nál­nym vý­vo­já­rom. Mož­nosť vy­stú­piť s vlas­tnou pre­zen­tá­ciou dos­ta­ne na Py­Con SK 2016 kto­koľ­vek. „Py­Con or­ga­ni­zu­je Pyt­hon ko­mu­ni­ta pre ko­mu­ni­tu. Ak prí­de­te na kon­fe­ren­ciu, stá­va­te sa sú­čas­ťou tej­to ko­mu­ni­ty. Po­kiaľ ste vy­tvo­ri­li nie­čo, čo by moh­lo za­ují­mať aj iných, ale­bo si mys­lí­te, že os­tat­ní by o tom ma­li ve­dieť, príď­te nám o tom spra­viť pred­náš­ku. Nech­ce­me po­čú­vať iba exper­tov a zná­me osob­nos­ti. To­to je na­ša poz­ván­ka, aby ste pos­la­li návrh na pred­náš­ku, aj ak ste eš­te nik­dy na kon­fe­ren­cii nep­red­ná­ša­li," zdô­raz­ňu­je Ri­chard Kellner, pred­se­da ob­čian­ske­ho zdru­že­nia SPy, kto­ré po­má­ha za­čí­na­jú­cim prog­ra­má­to­rom pri oboz­na­mo­va­ní sa s ja­zy­kom Pyt­hon.

Py­Con SK 2016 je pod­ľa R. Kellne­ra at­rak­tív­na príl­eži­tosť nie­len pre prog­ra­má­to­rov, ale aj in­ves­to­rov a ľu­dí s in­špi­ru­jú­ci­mi ná­pad­mi: „Kon­fe­ren­cie Py­Con sú mies­to, kde sa stre­tá­va­jú všet­ci: tí, kto­rí hľa­da­jú no­vé pro­duk­ty a ná­pa­dy, ale aj ta­len­ty, kto­ré mô­žu po­môcť pri ich vý­vo­ji. Pyt­hon ko­mu­ni­ta ra­da ob­ja­vu­je a zdie­ľa no­vé ve­ci."

Lís­tky na kon­fe­ren­ciu Py­Con SK 2016 sú už v pred­pre­da­ji na strán­ke https://www.py­con.sk. Mož­nosť zís­kať zvý­hod­ne­ný vstup ma­jú štu­den­ti aj so­ciál­ne zne­vý­hod­ne­ní účas­tní­ci, pre kto­rých or­ga­ni­zá­to­ri prip­ra­vi­li gran­to­vý prog­ram.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter