Ovládne Uber aj oblohu? V spolupráci s Airbusom chce prepravovať ľudí helikoptérou

Čo tak po­zrieť si fil­mo­vý fes­ti­val v Can­nes či Veľ­kú ce­nu F1 v Abu Dha­bi z vtá­čej per­spek­tí­vy? Služ­bu Uber­Chop­per si moh­li vy­skú­šať už aj náv­štev­ní­ci tech­no­lo­gic­kej vý­sta­vy CES 2016 v Las Ve­gas, tak­že o spo­lup­rá­ci me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi Air­bus a Uber ne­mož­no po­chy­bo­vať. Pod­ľa slov To­ma En­der­sa, vý­kon­né­ho ria­di­te­ľa Air­bu­su, ide za­tiaľ len o „pi­lot­ný pro­jekt", kto­ré­ho bu­dúc­nosť uká­že až čas.

Vy­ze­rá to tak, že sve­to­vý vý­rob­ca lie­ta­diel Air­bus bu­de Ube­ru pos­ky­to­vať svo­je he­li­kop­té­ry. Eš­te nie je jas­né, či Uber he­li­kop­té­ry od­kú­pi, čo by pred­sta­vo­va­lo is­tý od­klon od je­ho do­te­raj­šej fi­lo­zo­fie, v rám­ci kto­rej za­mes­tná­va vý­luč­ne ne­zá­vis­lých šo­fé­rov s vlas­tným dop­rav­ným pros­tried­kom, ale­bo sa s Air­bu­som do­hod­ne na inej for­me pod­po­ry.

uber_helikoptera.jpg

Ne­mož­no však oča­ká­vať, že bu­de prep­ra­va he­li­kop­té­rou Uber na­toľ­ko vý­hod­ná ako tá kla­sic­ká po­zem­ná. Za jaz­du vr­tuľ­ní­kom si bu­de spo­loč­nosť Uber úč­to­vať od nie­koľ­ko sto až po nie­koľ­ko ti­síc do­lá­rov. O zá­žit­ku však net­re­ba po­le­mi­zo­vať.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter