Nadšenci vinylov, pozor! Sony prichádza s novým gramofónom

Spo­lu s ce­los­ve­to­vým tren­dom oži­ve­nia vi­ny­lo­vých plat­ní So­ny uvá­dza pré­mio­vý gra­mo­fón, kto­rý je za­me­ra­ný na bez­kon­ku­ren­čnú zvu­ko­vú kva­li­tu. Mo­del So­ny PS-HX500 ako pr­vý na sve­te umož­ňu­je di­gi­ta­li­zá­ciu ko­lek­cie plat­ní do di­gi­tál­ne­ho for­má­tu vo vy­so­kom roz­lí­še­ní (ek­vi­va­lent DSD - Di­rect Stream Di­gi­tal) tak, aby ste si moh­li cha­rak­te­ris­tic­ký zvuk va­šej ob­ľú­be­nej zbier­ky plat­ní vy­chut­nať, nech ste kde­koľ­vek. Ten­to preh­rá­vač vi­ny­lov ne­poz­ná žiad­ne kom­pro­mi­sy.

Gra­mo­fón PS-HX500 je navr­hnu­tý pre mi­lov­ní­kov hud­by a kva­lit­né­ho zvu­ku s dô­ra­zom na množ­stvo konštruk­čných de­tai­lov a reš­pek­tom k va­šim hu­dob­ným kle­no­tom. Od ra­mien­ka s no­vou konštruk­ciou cez otoč­ný ta­nier od­lia­ty tla­kom až po zá­klad­ňu.

sonyPS-HX500_2.jpg

Rov­né ra­mien­ko s ih­lou umies­tne­nou na stre­do­vej osi je zá­ru­kou vý­bor­né­ho vy­vá­že­nia a ste­reo­fón­nej rep­ro­duk­cie. Dis­po­nu­je ta­kis­to in­teg­ro­va­nou gu­ľo­vou hla­vou, kto­rá mi­ni­ma­li­zu­je re­zo­nan­ciu. Prá­ve di­zajn sa pod­pí­sal na neu­ve­ri­teľ­ne pres­nej rep­ro­duk­cii. Sú­čas­ťou ra­mien­ka je aj za­ria­de­nie, kto­ré kom­pen­zu­je od­stre­di­vú si­lu (tzv. an­ti-ska­ting), a za­ria­de­nie na zdvih a po­sun ra­mien­ka (tzv. cueing). Pre­nos­ka s po­hyb­li­vý­mi mag­net­mi (MM cartrid­ge) má nas­ta­vi­teľ­ný prít­lak a vy­vá­že­nie.

Gra­mo­fón PS-HX500 má hli­ní­ko­vý otoč­ný ta­nier od­lia­ty tla­kom, po­há­ňa­ný re­me­ňom a dvoj­rý­chlos­tným mo­to­rom, 30 mm akus­tic­ké pod­lož­ky s vy­so­kou hus­to­tou, no­vú 5 mm gu­me­nú pod­lož­ku me­dzi ta­nie­rom a zá­klad­ňou a šty­ri tl­mia­ce no­žič­ky.

Vin­yl sa vy­dá­va na ces­ty

No­vý gra­mo­fón od So­ny je vy­ba­ve­ný kva­lit­ným A/D pre­vod­ní­kom štan­dar­du DSD, kto­rý umož­ňu­je di­gi­ta­li­zá­ciu plat­ní v High-Re­so­lu­tion kva­li­te. Vďa­ka to­mu si te­raz mô­že­te vziať va­še ob­ľú­be­né nah­ráv­ky kde­koľ­vek a preh­rá­vať ich na po­čí­ta­či, smar­tfó­ne ale­bo hu­dob­nom preh­rá­va­či. Gra­mo­fón má za­bu­do­va­ný pre­dzo­sil­ňo­vač, a tak ho mô­že­te jed­no­du­cho pre­po­jiť s exter­ným zo­sil­ňo­va­čom, hu­dob­ný­mi sys­té­ma­mi ale­bo ak­tív­ny­mi rep­ro­duk­tor­mi po­mo­cou lin­ko­vých vstu­pov (ty­pic­ky ozna­če­ných ako LI­NE-IN, AUDIO-IN, AUX IN a pod.).

PS-HX500 je pr­vý gra­mo­fón na sve­te, kto­rý pod­po­ru­je kon­ver­ziu do for­má­tu Doub­le-ra­te a Sing­le-ra­te DSD (vzor­ko­va­cia frek­ven­cia/sam­pling 5,6 MHz/1 bit, 2,8 MHz/1 bit). Ten­to vý­kon­ný audio­for­mát je schop­ný rep­ro­du­ko­vať hud­bu pres­ne a pri­ro­dze­ne. Pro­ces A/D kon­ver­zie umož­ňu­je voľ­bu vý­sled­né­ho ko­de­ku (for­má­tu sú­bo­ru), a te­da aj ov­plyv­ne­nie vý­sled­nej kva­li­ty a veľ­kos­ti sú­bo­ru, či už zvo­lí­te for­mát WAW, ale­bo pre­cíz­nej­šie Hi-Res audio, či maximál­nu mož­nú kva­li­tu di­gi­tál­nej kó­pie vo for­má­te Doub­le-ra­te DSD.

Po pri­po­je­ní PS-HX500 k PC si stiah­ne­te a nain­šta­lu­je­te sof­tvér na pre­vod nah­rá­vok do di­gi­tál­nej po­do­by. Di­gi­ta­li­zo­va­né nah­ráv­ky mô­že­te po­tom v po­čí­ta­či up­ra­vo­vať, roz­de­ľo­vať či spá­jať a pre­me­no­vať na lep­šiu or­ga­ni­zá­ciu hu­dob­nej kniž­ni­ce. Zá­le­ží len na vás, či ucho­vá­te ce­lý al­bum ale­bo len vy­bra­né sklad­by.

Gra­mo­fón PS-HX500 bu­de dos­tup­ný v Euró­pe od ap­rí­la 2016 za ma­loob­chod­nú ce­nu 500 eur.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter