Dohady: Intel sa chystá uviesť 5,1 GHz Xeon so spotrebou 165 W

Ne­dáv­no sa na inter­ne­te ob­ja­vi­la za­ují­ma­vá in­for­má­cia, po­chá­dza­jú­ca však z neo­fi­ciál­nych zdro­jov. In­tel vraj plá­nu­je ten­to rok uviesť no­vý ne­ty­pic­ký high-end des­kto­po­vý pro­ce­sor Broadwell-E s de­sia­ti­mi jad­ra­mi. Ok­rem to­ho zves­ti z roz­lič­ných čín­skych zdro­jov ho­vo­ria aj o pro­ce­so­re Xeon, kto­rý pr­výk­rát pre­ko­ná hra­ni­cu 5 GHz. Xeon E5-2602 V4 má byť štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor s viac­vlák­no­vým di­zaj­nom, tak­to­va­ný na 5,1 GHz a ur­če­ný na špe­ciál­ne na­sa­de­nie. Čip bu­de ob­sa­ho­vať 10 MB L3 ca­che, pre­to­že kaž­dé jad­ro bu­de mať 2,5 MB zdie­ľa­nej vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te a ce­lý ba­lík by mal pra­co­vať s TDP 165 W. Vy­rá­bať sa má 14 nm pro­ce­som.

Bol by to zďa­le­ka naj­rý­chlej­ší pro­ce­sor In­te­lu, do­kon­ca rých­lej­ší ako extrém­ne vý­kon­ný pro­ce­sor AMD FX-9590. Na po­rov­na­nie, ten sa vy­rá­ba 32 nm pro­ce­som a má TDP 220 W. Ob­sa­hu­je osem ja­dier x86 Pi­led­ri­ver a mô­že do­siah­nuť až na 5 GHz. Xeon E5-2602 V4 však bu­de k dis­po­zí­cii vraj iba ako špe­cia­li­ta pre ur­či­tých zá­kaz­ní­kov a ne­bu­de sprís­tup­ne­ný ve­rej­nos­ti.

Naz­na­ču­je to az­da, že sa In­tel vra­cia do pre­te­kov o čo naj­viac GHz? To zrej­me nie, In­tel sa v sú­čas­nos­ti za­me­ria­va skôr na účin­nosť. A ak sa zves­ti o tom­to pro­ce­so­re za­kla­da­jú na prav­de, bu­de is­tot­ne ur­če­ný pre kon­krét­ne­ho zá­kaz­ní­ka. A ke­by aj bol ten­to špe­ci­fic­ký čip len fá­ma, In­tel ur­či­te uve­die na trh v tom­to štvrťro­ku no­vú ge­ne­rá­ciu server­ov­ých pro­ce­so­rov Broadwell-EP Xeon E5 2600 V4 a tá­to ro­di­na bu­de za­hŕňať aj 22-jad­ro­vý Xeon E5-2699 V4. A nes­kôr sa doč­ká­me aj 24-jad­ro­vé­ho mo­de­lu Xeon z ra­du E7, kto­rý prí­de v dru­hom štvrťro­ku 2016.

Zdroj: wccftech.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter