Akú výdrž má HoloLens? Prečo nemá väčšie zorné pole?

Bru­ce Harris z Mic­ro­sof­tu na po­du­ja­tí v Tel Avi­ve prib­li­žo­val Ho­lo­Lens a spo­me­nul za­ují­ma­vé ve­ci. Kon­kre­ti­zo­val vý­drž ba­té­rie a aj rôz­ne de­tai­ly.

- Na Ho­lo­Lens ide Win­dows 10 na­tív­ne a mô­že spúš­ťať štan­dar­dné ap­li­ká­cie, ale, sa­moz­rej­me, vý­vo­já­ri mu­sia spra­viť špe­ciál­ne ap­li­ká­cie, aby vy­uži­li všet­ky mož­nos­ti za­ria­de­nia a 3D pries­tor.

- Ho­lo­Lens je úpl­ne wire­less cez Wi-Fi a blue­tooth a ne­bu­de dos­tup­né v káb­lo­vej ver­zii.

- Ba­té­ria vy­dr­ží 5 až 5,5 ho­di­ny pri bež­nej zá­ťa­ži, 2,5 ho­di­ny pri vy­so­kej zá­ťa­ži (nap­rík­lad pri hre).

- Ho­lo­Lens umož­ňu­je sha­ro­va­nie scé­ny s os­tat­ný­mi oku­liar­mi Ho­lo­Lens, te­da viac ľu­dí sa mô­že po­ze­rať na rov­na­kú vir­tuál­nu vec.

- FOV, te­da plo­cha, na kto­rej sa vám vir­tuál­na scé­na zob­ra­zu­je, zod­po­ve­dá 15-pal­co­vé­mu mo­ni­to­ru, keď sa naň po­ze­rá­te zo vzdia­le­nos­ti 60 cen­ti­met­rov.

Do­dal hlav­ne to, pre­čo je uhol poh­ľa­du ta­ký, ako je, a to na šet­re­nie ba­té­rie, pre­to­že väč­ší uhol by vy­šťa­vil ba­té­riu za 20 mi­nút, ako aj pre ce­nu za­ria­de­nia, kto­rá by sa zvý­ši­la o nie­koľ­ko ti­síc do­lá­rov. To­to sú však ve­ci, kto­ré sa pos­tup­ne mô­žu zlep­šo­vať.

Video:


Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter