WhatsApp bude zadarmo a bez reklám. A to aj po roku používania

What­sApp v pon­de­lok na svo­jom ofi­ciál­nom blo­gu ozná­mil, že viac ne­bu­de od svo­jich pou­ží­va­te­ľov vy­be­rať pop­lat­ky za roč­né pred­plat­né služ­by. Na­priek to­mu­to ich ús­tre­to­vé­mu kro­ku sa rek­la­my do ap­li­ká­cie za­ra­diť ne­chys­ta­jú.

„Mno­ho ro­kov sme od ľu­dí po ro­ku pou­ží­va­nia What­sApp po­ža­do­va­li pop­la­tok. Ako sa vy­ví­ja­me, zis­ti­li sme, že ten­to prís­tup veľ­mi dob­re ne­fun­gu­je," spo­mí­na sa na blo­gu. Dô­vo­dom zmien je aj sku­toč­nosť, že ľu­dia čas­to nev­las­tnia kre­dit­nú či de­bet­nú kar­tu, kto­rou by moh­li pop­la­tok uh­ra­diť, no na dru­hej stra­ne nech­cú prísť o spo­je­nie so svo­jou ro­di­nou a pria­teľ­mi pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie. Pre­to sa What­sApp roz­ho­dol svo­je do­te­raj­šie fun­go­va­nie zme­niť. Na­mies­to rek­la­my plá­nu­je za­rá­bať na fir­mách či or­ga­ni­zá­ciách, kto­ré by svo­jim zá­kaz­ní­kom po­núk­li aké­si dopl­nko­vé služ­by cez ap­li­ká­ciu What­sApp v po­do­be vzá­jom­nej ko­mu­ni­ká­cie, vďa­ka kto­rej by bo­li pou­ží­va­te­lia in­for­mo­va­ní nap­rík­lad o meš­ka­ní le­tu ale­bo reali­zo­va­nej tran­sak­cii v ban­ke.

Roč­né pred­plat­né služ­by What­sApp bu­de od­strá­ne­né v prie­be­hu nie­koľ­kých týž­dňov. Tým, kto­rí ho už stih­li za­pla­tiť, sa však pe­nia­ze vra­cať ne­bu­dú.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter