Microsoft: Nové procesory Intelu a AMD už budú fungovať len s Windows 10

No­vé po­čí­ta­če už čos­ko­ro ne­bu­dú pod­po­ro­vať Win­dows 7 a 8. Vy­plý­va to z oh­lá­se­nej zme­ny po­li­ti­ky Mic­ro­sof­tu tý­ka­jú­cej sa pod­po­ry star­ších ope­rač­ných sys­té­mov. Pod­ľa no­vých pra­vi­diel bu­dú­ci ma­ji­te­lia PC s pro­ce­sor­mi no­vej ge­ne­rá­cie od In­te­lu, AMD a Qual­com­mu bu­dú mu­sieť pou­ží­vať Win­dows 10.

Nie je nez­vy­čaj­né, že star­ší po­čí­tač ne­má ta­ké pa­ra­met­re, aby do­sia­hol mi­ni­mál­ne po­žia­dav­ky na fun­go­va­nie no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. V tom­to prí­pa­de však nas­ta­ne opač­ná si­tuácia - no­vý har­dvér neu­mož­ní beh star­ších ver­zií Win­dows. V naj­lep­šom prí­pa­de star­šie ope­rač­né sys­té­my ne­bu­dú dos­tá­vať no­vé ak­tua­li­zá­cie, v tom naj­hor­šom ne­bu­dú fun­go­vať správ­ne.

„V bu­dúc­nos­ti no­vo uve­de­né ge­ne­rá­cie kre­mí­ka bu­dú vy­ža­do­vať naj­nov­šiu plat­for­mu Win­dows, pod­po­ro­va­nú v tom ča­se," pí­še sa na blo­gu Mic­ro­sof­tu . „Win­dows 10 bu­de je­di­ná pod­po­ro­va­ná plat­for­ma Win­dows pri nad­chá­dza­jú­cich pro­ce­so­roch In­tel Ka­by La­ke, Qual­comm 8996 (pozn.: zrej­me Snap­dra­gon 820) a AMD Bris­tol Rid­ge."

Sa­moz­rej­me, nez­na­me­ná to, že Win­dows 7 a 8.1 už ne­bu­dú pod­po­ro­va­né všeo­bec­ne. Tie­to dva ope­rač­né sys­té­my bu­dú na­ďa­lej dos­tá­vať ak­tua­li­zá­cie, a to až do 14. ja­nuá­ra 2020, resp. 10. ja­nuá­ra 2023. Ale mu­sí­te pou­ží­vať har­dvér, kto­rý je ich ro­ves­ní­kom.

Tre­ba poz­na­me­nať, že sú­čas­ná šies­ta ge­ne­rá­cia pro­ce­so­rov, naz­va­ný Sky­la­ke, je pr­vá, kto­rá ne­bu­de pod­po­ro­vať star­šie ver­zie Win­dows, In­tel a Mic­ro­soft tvr­dia, že tie­to pro­ce­so­ry a Win­dows 10 bo­li navr­hnu­té je­den pre dru­hé­ho.

Pre dô­le­ži­tých pod­ni­ko­vých zá­kaz­ní­kov, kto­rí čas­to v zá­uj­me sta­bi­li­ty dlh­šie zotr­vá­va­jú pri star­ších har­dvé­ro­vých a sof­tvé­ro­vých plat­for­mách, vy­tvo­rí Mic­ro­soft zoz­nam schvá­le­ných sys­té­mov Sky­la­ke, kto­ré bu­dú za­ru­če­ne dos­tá­vať ak­tua­li­zá­cie do 17. jú­la 2017. To dá­va fir­mám 18-me­sač­né ob­do­bie na ná­kup mo­der­né­ho har­dvé­ru a vy­ko­na­nie up­gra­du na Win­dows 10. Po up­ly­nu­tí toh­to ča­su bu­dú na uve­de­ných kon­fi­gu­rá­ciách k dis­po­zí­cii len kri­tic­ké ak­tua­li­zá­cie za­bez­pe­če­nia pre Win­dows 7 a 8.1.

Fir­my i spot­re­bi­te­lia si však aj na­priek to­mu mô­žu kú­piť star­ší PC har­dvér, kto­rý ne­vyu­ží­va pro­ce­so­ry Sky­la­ke ale­bo iné mo­der­né pro­ce­so­ry. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia pod­po­ru­jú­ca star­šie ver­zie Win­dows bo­li pro­ce­so­ry Broadwell a tie­to či­py sú stá­le ši­ro­ko dos­tup­né na tr­hu.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter