Apple nám chce uľahčiť zaspávanie. V iOS 9.3 bude režim na nočné čítanie

Veľ­ké množ­stvo pou­ží­va­te­ľov si tes­ne pred spa­ním eš­te skon­tro­lu­je svoj smar­tfón. A prá­ve im chce vy­jsť v ús­tre­ty App­le svo­jou nad­chá­dza­jú­cou ak­tua­li­zá­ciou iOS 9.3, oh­lá­se­nou mi­nu­lý týž­deň, kto­rá ob­sa­hu­je nez­vy­čaj­ne veľ­ký po­čet no­vých fun­kcií. Pat­rí me­dzi ne aj Night Shift. Struč­ne po­ve­da­né, ide o fun­kciu, kto­rá umož­ní pou­ží­va­te­ľom up­ra­viť nas­ta­ve­nia dis­ple­ja tak, aby sa zní­ži­lo množ­stvo emi­to­va­né­ho mod­ré­ho svet­la, kto­ré mô­že vo ve­čer­ných ho­di­nách ne­ga­tív­ne ov­plyv­niť den­ný ryt­mus člo­ve­ka a sťa­žiť za­spá­va­nie. Mod­rá vl­no­vá dĺžka to­tiž pre­bú­dza náš mo­zog a zbys­tru­je po­zor­nosť.

Noč­ný re­žim bu­de brať do úva­hy čas a geog­ra­fic­ké mies­to za­ria­de­nia s iOS na ur­če­nie zá­pa­du sl­nka v da­nej lo­ka­li­te. Na zá­kla­de tých­to úda­jov sa bu­dú auto­ma­tic­ky me­niť far­by na dis­ple­ji z jas­né­ho mod­ré­ho tó­no­va­nia na žl­té, kto­ré je prí­jem­nej­šie pre zrak. Pri ran­nom svet­le sa nas­ta­ve­nie auto­ma­tic­ky vrá­ti na pô­vod­né.

Noč­ný re­žim však mô­že byť noč­nou mo­rou pre vý­vo­já­rov ap­li­ká­cií po­nú­ka­jú­cich rov­na­kú fun­kcio­na­li­tu. Ako prík­lad mož­no uviesť F.lux, ap­li­ká­ciu s po­dob­nou fun­kciou pre Mac. Prav­de­po­dob­ne prá­ve tá sa sta­la in­špi­rá­ciou pre noč­ný re­žim v iOS 9.3. Mo­hol by App­le znep­rís­tup­niť ap­li­ká­ciu F.lux vo svo­jom App Sto­re, keď­že ide o pria­mu kon­ku­ren­ciu pre je­ho Night Shift? To ne­ved­no. Kaž­do­pád­ne by však mo­hol po­riad­ne skom­pli­ko­vať jej osud, ke­by in­teg­ro­val noč­ný re­žim aj do OS X.

No za­tiaľ iOS 9.3 ne­bol vy­da­ný, a tak Night Shift a ďal­šie je­ho fun­kcie sú dos­tup­né len pre vý­vo­já­rov a be­ta­tes­te­rov. Pre os­tat­ných bu­de tep­lé žl­té tó­no­va­nie k dis­po­zí­cii až na jar.

Zdroj: tech­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter