Inteligentné hodinky Casio s Android Wear sú vodotesné do hĺbky 50 metrov

Vý­rob­ca ho­di­niek Ca­sio pred­sta­vil no­vý mo­del in­te­li­gen­tných ho­di­niek WSD-F10 s extrém­nou od­ol­nos­ťou, vy­ho­vu­jú­cou prís­nym ar­mád­nym nor­mám. Ho­din­ky s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid Wear ma­jú veľ­ký 1,32-pal­co­vý kru­ho­vý dis­plej po­zos­tá­va­jú­ci z dvoch dis­ple­jov navrstve­ných na se­be - je­den je fa­reb­ný TFT LCD a dru­hý čier­no­bie­ly LCD dis­plej s roz­lí­še­ním 320 × 300 pixelov.

Ho­din­ky sa vy­zna­ču­jú vo­do­tes­nos­ťou až do hĺbky 50 met­rov. Ma­jú veľ­ké ov­lá­da­cie tla­čid­lá s neš­myk­ľa­vým povr­chom, tak­že sa da­jú ov­lá­dať aj v ru­ka­vi­ciach. Ná­ra­mok je vy­ro­be­ný z ure­tá­no­vé­ho plas­tu, kto­rý dob­re sad­ne na zá­päs­tie a po­hodl­ne sa no­sí aj dl­hší čas. Hmot­nosť ho­di­niek je 93 gra­mov.

Ope­rač­ný sys­tém Goog­lu pre no­si­teľ­né za­ria­de­nia pre­šiel nie­koľ­ký­mi úp­ra­va­mi, pri­bud­li ap­li­ká­cie Run­Kee­per a ViewRan­ger GPS. Po­kiaľ ide o ko­nek­ti­vi­tu, k dis­po­zí­cii je Wi-Fi 802.11 b/g/n a blue­tooth 4.1 (Low Ener­gy). Li-Ion ba­té­ria vy­dr­ží na viac ako je­den deň bež­né­ho pou­ží­va­nia, a ak ne­vyu­ží­va­te in­te­li­gen­tné fun­kcie, vy­dr­ží aj ce­lý me­siac.

casio_smartwatch.jpg

WSD-F10 sa do­dá­va s ap­li­ká­cia­mi, kto­ré po­mo­cou sen­zo­ra na me­ra­nie at­mos­fé­ric­ké­ho tla­ku a nad­mor­skej vý­šky, kom­pa­su a ak­ce­le­ro­met­ra me­ra­jú a zob­ra­zu­jú zá­klad­né in­for­má­cie pri out­doo­ro­vých ak­ti­vi­tách a špor­te. Pre­din­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie Ca­sio sú za­me­ra­né na pe­šiu tu­ris­ti­ku, jaz­du na bi­cyk­li a ry­bár­če­nie. Na úpl­né vy­uži­tie ho­di­niek však bu­de­te pot­re­bo­vať smar­tfón s An­droi­dom ale­bo iOS.

Video:


Di­zajn je dosť od­váž­ny, ho­din­ky sa bu­dú do­dá­vať aj v oran­žo­vom a čer­ve­nom fa­reb­nom vy­ho­to­ve­ní. Na trh by sa ma­li dos­tať v ap­rí­li s ce­nou 500 do­lá­rov.

Zdroj: poc­ket-lint.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter