Najväčší na svete? Fixstars uvedie SSD s kapacitou 13 TB

Ja­pon­ská spo­loč­nosť Fixstars uvied­la na trh už nie­koľ­ko vy­so­ko­ka­pa­cit­ných mo­de­lov SSD, no v prí­pa­de to­ho naj­nov­šie­ho, kto­rý má prísť na trh vo feb­ruári, na­sa­di­la lat­ku nao­zaj vy­so­ko. No­vý SSD-13000 v 2,5-pal­co­vom vy­ho­to­ve­ní bu­de mať ka­pa­ci­tu 13 TB.

Vlaj­ko­vý mo­del bu­de po­nú­kať sek­ven­čné čí­ta­nie s rých­los­ťou 540 MB/s a sek­venč­ný zá­pis na úrov­ni 520 MB/s. Fixstars pou­ží­va pro­prie­tár­ne kom­po­nen­ty, napr. ra­dič a vy­rov­ná­va­ciu pa­mäť DRAM. Ten­to disk SSD je op­ti­ma­li­zo­va­ný na sek­ven­čné dá­ta, spo­loč­nosť však nez­ve­rej­ni­la úda­je o rých­los­ti ná­hod­né­ho čí­ta­nia a zá­pi­su.

Fixstars_13TB_SSD.jpg

Ta­ké­to SSD ma­jú níz­ky vý­kon pri ná­hod­nom čí­ta­ní/zá­pi­se a sú ur­če­né na špe­ci­fic­ké na­sa­de­nie, napr. do úlo­hy sie­ťo­vé­ho úlo­žis­ka, ale náj­du up­lat­ne­nie aj v server­och na strea­ming ob­sa­hu či v pra­cov­ných sta­ni­ciach na prá­cu so 4K/8K vi­deom.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter