Nové zostavenie Windows 10 prichádza opäť bez nových funkcií

Pred me­sia­com Mic­ro­soft vy­dal pre Win­dows 10 zos­ta­ve­nie 11082, pr­vé vy­chá­dza­jú­ce z vý­vo­jo­vej vet­vy Red­sto­ne. V tých­to dňoch sa vo Fast Rin­gu ob­ja­vil ďal­ší build s čí­sel­ným ozna­če­ním 11099, kto­rý po­dob­ne ako ten pred­chá­dza­jú­ci „ne­zahŕňa veľ­ké vi­di­teľ­né zme­ny ale­bo no­vé fun­kcie“, ako pí­še Ga­be Aul vo svo­jom blo­go­vom prís­pev­ku.

Pod­ľa je­ho vy­jad­re­nia sa tím za­me­ral na štruk­tu­rál­ne zlep­še­nie jad­ra One­Co­re, čo je kľú­čo­vý kom­po­nent ob­siah­nu­tý vo Win­dows 10 pre mo­bi­ly, tab­le­ty, po­čí­ta­če aj Xbox. One­Co­re sa blí­ži k fi­nál­nej po­do­be, ale pod­ľa Au­la „bu­de tre­ba eš­te nie­koľ­ko buil­dov, kým sa nao­zaj pre­ja­via vi­di­teľ­né zme­ny“. Aj nas­le­du­jú­ce zos­ta­ve­nia te­da prí­du eš­te bez no­vých fun­kcií.

Na­priek to­mu účas­tní­ci prog­ra­mu Win­dows In­si­der bu­dú na­ďa­lej dos­tá­vať no­vé pre­view ver­zie, aj keď nas­le­du­jú­ce zos­ta­ve­nia bu­dú len sta­bi­li­zač­né. Ver­zie pre Fast Ring bu­dú uvoľ­ňo­va­né tak­mer sú­čas­ne so za­ča­tím inter­né­ho tes­to­va­nia, pre­to Aul upo­zor­ňu­je, že mô­žu ob­sa­ho­vať viac chýb a prob­lé­mov. „Ak nie ste prip­ra­ve­ní vy­rov­nať sa s tý­mi­to do­da­toč­ný­mi chy­ba­mi a prob­lé­ma­mi, ma­li by ste vy­stú­piť z Fast Rin­gu a prejsť do Slow Rin­gu, kde sú k dis­po­zí­cii sta­bil­nej­šie náh­ľa­do­vé zos­ta­ve­nia,“ pí­še Aul.
Mi­mo­cho­dom, zos­ta­ve­nie 11099 pri­ná­ša op­ra­vu nep­rí­jem­nej chy­by z pred­chá­dza­jú­ce­ho buil­du, kde sa pri ko­pí­ro­va­ní, ma­za­ní ale­bo pre­sú­va­ní dát v Pries­kum­ní­ku ne­zob­ra­zo­va­lo di­aló­go­vé ok­no s uka­zo­va­te­ľom pos­tu­pu. Te­raz už všet­ko fun­gu­je správ­ne.

Zdroj: neowin.net


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter