Pozor! Microsoft už nebude podporovať Internet Explorer 8, 9 a 10

Ho­ci Inter­net Explo­rer umož­nil mi­lió­nom ľu­dí „pri­čuch­núť" k webu, dnes už ten­to pre­hlia­dač nie je ta­ký po­pu­lár­ny ako ke­dy­si. Mic­ro­soft na­priek to­mu pod­po­ro­val aj je­ho star­šie ver­zie. Te­raz to však už nep­la­tí. Ukon­čil to­tiž tech­nic­kú pod­po­ru pre Inter­net Explo­rer 8, 9 a 10 a pres­ta­ne pre ne do­dá­vať aj bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie. Tie pos­led­né bo­li vy­da­né v uto­rok.

Ten­to krok nie je prek­va­pu­jú­ci, veď spo­loč­nosť ozná­mi­la ko­niec ži­vot­nos­ti už v jú­li 2014. Nez­na­me­ná to však, že Inter­net Explo­rer úpl­ne kon­čí, je­ho je­de­nás­ta ver­zia, kto­rú Mic­ro­soft za­bu­do­val pop­ri Ed­ge do Win­dows 10 a má in­teg­ro­va­nú Cor­ta­nu, bu­de aj na­ďa­lej pod­po­ro­va­ná.

Ak sa roz­hod­ne­te pok­ra­čo­vať v pou­ží­va­ní star­šej ver­zie, Mic­ro­soft va­ru­je, že tá bu­de ná­chyl­nej­šia na ví­ru­sy, mal­vér a ďal­ší škod­li­vý sof­tvér. Pod­ľa šta­tis­tík Net­Mar­ket­Sha­re v de­cem­bri vy­uží­va­lo niek­to­rú z ver­zií Inter­net Explo­rer 8, 9 ale­bo 10 eš­te 19,8 % pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu, te­da je­den z pia­tich.

Sof­tvé­ro­vý gi­gant dú­fa, že ukon­če­ním pod­po­ry zvý­ši tr­ho­vý po­diel svo­jich nov­ších pre­hlia­da­čov. Prav­da, je tu aj reál­na šan­ca, že ich do­te­raj­ší pou­ží­va­te­lia prej­dú na pre­hlia­da­če Goog­lu či Mo­zil­ly.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter