CES 2016: „Textúrovaný“ dotykový displej NeoSense. Tlačidlá získajú haptickú spätnú väzbu

Spo­loč­nosť Bosch vy­ví­ja „textú­ro­va­ný" do­ty­ko­vý dis­plej, ur­če­ný do bu­dú­cej ge­ne­rá­cie auto­mo­bi­lov.

Tech­no­ló­gia dá­va ľu­ďom mož­nosť fy­zic­ky cí­tiť tla­čid­lá zob­ra­ze­né na do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ke, tak­že vo­dič mô­že pou­žiť tla­čid­lá na ov­lá­da­nie aj bez to­ho, aby od­tr­hol zrak od di­ania pred vo­zid­lom. Stla­če­nie vir­tuál­ne­ho tla­čid­la by to­tiž vní­mal ako stisk sku­toč­né­ho fy­zic­ké­ho tla­čid­la.

No­vý sys­tém s hap­tic­kou spät­nou väz­bou sa na­zý­va Neo­Sen­se. Bosch pred­pok­la­dá, že ním bu­de mož­né ov­lá­dať nap­rík­lad kli­ma­ti­zá­ciu, hla­si­tosť, zme­nu roz­hla­so­vej sta­ni­ce, za­pnu­tie a vy­pnu­tie sve­tiel, pri­čom kaž­dé tla­čid­lo bu­de pos­ky­to­vať vlast­ný je­di­neč­ný po­cit. Jed­no bu­de nap­rík­lad hlad­ké, dru­hé dr­sné, tre­tie opat­re­né dráž­ka­mi. Vo­dič by sa tak pri ov­lá­da­ní mo­hol sús­tre­ďo­vať na ria­de­nie a nes­púš­ťať oči z ces­ty.

Neo­Sen­se do­kon­ca pos­ky­tu­je mož­nosť nas­ta­viť si­lu prít­la­ku, tak­že mô­že rea­go­vať od jem­né­ho do­ty­ku až po sil­né stla­če­nie. Sys­tém by sa mal do vo­zi­diel dos­tať za­čiat­kom ro­ku 2017.

Zdroj: bbc.com, tech­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter