iTron: Nabíjačka, ktorá vám dobije iPhone počas pitia raňajšej kávy

O vý­vo­já­roch a tech­no­lo­gic­kých in­ži­nie­roch sa ho­vo­rí, že nik­dy nes­pia. Nas­ved­ču­je to­mu aj nas­le­du­jú­ci vy­ná­lez - na­bí­jač­ka s náz­vom iT­ron. Vy­ro­bi­la ju spo­loč­nosť Sim­piz, kto­rá sľu­bu­je, že za 18 mi­nút sa šťa­va v na­bí­jač­ke dopl­ní až na 9-ti­síc mAh. Tá­to hod­no­ta pred­sta­vu­je cel­ko­vú ka­pa­ci­tu aku­mu­lá­to­ra, kto­rý je schop­ný na­raz do­bí­jať až tri za­ria­de­nia.

Bles­ko­vá exter­ná na­bí­jač­ka iT­ron, kto­rej vzhľad skôr pri­po­mí­na ho­lia­ci stroj­ček, do­ká­že do­biť nap­rík­lad iP­ho­ne 6 len za tri mi­nú­ty. Za svo­ju neu­ve­ri­teľ­nú rých­losť vďa­čí prá­ve špe­ciál­ne­mu či­pu Du­bi 1.0, kto­rým je vy­ba­ve­ná. Zá­ro­veň pos­ky­tu­je aj ochra­nu pro­ti pre­pä­tiu a nad­prú­du.

itron2.jpg

V rám­ci kam­pa­ne, kto­rú plá­nu­je spo­loč­nosť Sim­piz spus­tiť na Kic­kstar­te­ri, má na­bí­jač­ka iT­ron stáť od 60 USD. Od­po­rú­ča­ná ce­na by ma­la vy­jsť na 89 USD/81 eur.

Zdroj: hig­hsno­bie­ty.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter