CES 2016: 3D tlačiareň Arke používa papier, atrament a lepidlo

Na veľtr­hu CES 2016 moh­li náv­štev­ní­ci vi­dieť aj sto­lo­vú 3D tla­čia­reň, kto­rá na vy­tvo­re­nie veľ­mi de­tail­ných ob­jek­tov pou­ží­va pa­pier, at­ra­ment a le­pid­lo. Jej vý­rob­ca, ír­ska spo­loč­nosť Mcor, tvr­dí, že je to po pr­výk­rát, čo sa tá­to tech­no­ló­gia dos­ta­la do za­ria­de­nia vhod­né­ho na pou­ži­tie v učeb­niach či kan­ce­lá­riách.

3D tla­čia­reň Mcor Ar­ke má pra­cov­ný pries­tor s roz­mer­mi 240 × 210 × 125 mm a vy­tvá­ra fa­reb­né mo­de­ly v roz­lí­še­ní 4800 × 2400 dpi. Pos­tu­pu­je pri tom tak, že po­mo­cou ži­let­ky ore­že pa­pier do po­ža­do­va­né­ho tva­ru, za­far­bí ho at­ra­men­tom, le­pid­lom spo­jí jed­not­li­vé vrstvy a la­mi­nu­je vý­sled­ný ob­jekt. Na­mies­to hár­kov pa­pie­ra však tla­čia­reň pou­ží­va rol­ku, čo pri­ná­ša is­té vý­ho­dy. Ne­mu­sí sa nap­rík­lad pou­žiť ce­lý list pa­pie­ra, ak sa vy­re­zá­va­jú čas­ti s veľ­mi ma­lý­mi roz­mer­mi. Z rol­ky sa od­vi­nie len toľ­ko pa­pie­ra, koľ­ko tre­ba. Je to jed­nak ús­por­nej­šie, jed­nak to do­po­má­ha k urý­chle­niu ce­lé­ho pro­ce­su.

mcor-ARKe.jpg

Spo­loč­nosť je pres­ved­če­ná, že pou­ži­tie bež­né­ho pa­pie­ra na zho­to­ve­nie vý­tlač­kov zna­me­ná veľ­kú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du. Keď­že sa pri tla­či pou­ží­va len oby­čaj­ný pa­pier a iné ne­toxic­ké ma­te­riá­ly, nie je pot­reb­ná špe­ciál­na ven­ti­lá­cia a na lik­vi­dá­ciu zvyš­kov sta­čí smet­ný kôš.

mcor_arke_3d_printer.jpg

Za­ria­de­nie ur­če­né pre ško­ly a úra­dy si mož­no v sú­čas­nos­ti pre­dob­jed­nať, do pre­da­ja by sa ma­lo dos­tať v jú­li s ce­nou 5995 do­lá­rov.

Video:


Zdroj: bbc.com, 3d­prin­tin­gin­dus­try.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter