CES 2016: Remix OS je Android pre desktopy. Funguje takmer na každom počítači

Spo­loč­nosť Ji­de na CES 2015 pred­sta­vi­la klon tab­le­tu Mic­ro­soft Sur­fa­ce. A ten­to rok priš­la opäť s nie­čím za­ují­ma­vým.

Ji­de má za se­bou ús­peš­nú kam­paň na Kic­kstar­te­ri na mi­ni­po­čí­tač Re­mix Mi­ni. To­to za­ria­de­nie za 70 do­lá­rov umož­ňu­je spus­tiť An­droid na ľu­bo­voľ­nej ob­ra­zov­ke so vstu­pom HDMI. V crowdfun­di­go­vej kam­pa­ni sa mu po­da­ri­lo naz­bie­rať až 1,6 mi­lió­na do­lá­rov.

Na Re­mix Mi­ni však ne­be­ží čis­tý An­droid, ale je­ho up­ra­ve­ná ver­zia s náz­vom Re­mix OS, kto­rá pri­po­mí­na skôr Win­dows či Chro­me OS. Má nap­rík­lad po­nu­ku Štart, k dis­po­zí­cii je aj no­ti­fi­kač­ná lišta na spô­sob Win­dows 10 a OS X, ce­lé pros­tre­die je des­kto­po­vé, ap­li­ká­cie mô­že­te spúš­ťať v jed­not­li­vých ok­nách, ale aj na ce­lú ob­ra­zov­ku.

remix_mini.gif

No­vin­ka ozná­me­ná na CES 2016 je sku­toč­nosť, že Re­mix OS už nie je ob­me­dze­ný na za­ria­de­nie Re­mix Mi­ni. Mož­no ho spus­tiť na ľu­bo­voľ­nom po­čí­ta­či x86 ale­bo Mac. Na­vy­še si ob­raz sys­té­mu mô­že­te stiah­nuť za­dar­mo na kľúč USB 3.0, prí­pad­ne si naň mô­že­te vy­tvo­riť dis­ko­vý od­diel na svo­jom po­čí­ta­či. Re­mix OS umož­ní spus­tiť väč­ši­nu ap­li­ká­cií z ob­cho­du Goog­le Play. Na­vy­še Ji­de sľu­bu­je je­ho pra­vi­del­né ak­tua­li­zá­cie. Sys­tém nie je ná­roč­ný na har­dvér, tak­že bu­de fun­go­vať aj na star­šom po­čí­ta­či. Je­ho sú­čas­ná ver­zia je pos­ta­ve­ná na An­droi­de 5 Lolli­pop, no čos­ko­ro má prísť ver­zia, kto­rej zá­kla­dom bu­de An­droid Mar­shmallow.

Video:


Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter