CES: 2016: Technológie Intelu pre športovcov aj športových fanúšikov

Prí­chod šé­fa In­te­lu Bria­na Kr­za­ni­cha na pó­dium tla­čo­vej kon­fe­ren­cie bol net­ra­dič­ný - pri­vie­zol sa na no­vom mo­de­li dvoj­kol­ky Ni­ne­bot mi­ni Pro od Segway. Nas­le­do­va­lo vi­deo, pri kto­rom v ot­vo­re­nom pries­to­re hral or­ches­ter Beet­ho­ve­no­vu 9. sym­fó­niu a k to­mu 100 dro­nov so svet­la­mi vy­tvá­ra­lo na ob­lo­he sve­tel­nú šou v ryt­me hud­by. Brian Kr­za­nich zdô­raz­nil, že tak­to ne­ja­ko bu­de vy­ze­rať bu­dúc­nosť oh­ňos­tro­jov. Opä­tov­ne pou­ži­teľ­ná tech­no­ló­gia bez zne­čis­te­nia ov­zdu­šia a iných ri­zík kla­sic­kých oh­ňos­tro­jov.

„Ví­zie sa stá­va­jú reali­tou. Na­še tech­no­ló­gie sú čo­raz dos­tup­nej­šie. Sú ka­ta­ly­zá­to­rom na spros­tred­ko­va­nie no­vých mož­nos­tí a no­vých úžas­ných skú­se­nos­ti, čo v ko­neč­nom dôs­led­ku po­mô­že zlep­šiť svet, v kto­rom ži­je­me."

Pre­zen­to­va­né no­vin­ky bo­li roz­de­le­né do troch ob­las­tí: šport a hry, zdra­vie a wellness a krea­ti­vi­ta. Naj­skôr bo­li pre­zen­to­va­né mož­nos­ti tech­no­ló­gie In­tel Real Sen­se, URA­NIOM a it­See­z3D na zho­to­ve­nie 3D mo­de­lu, ko­le­ga s tab­le­tom obi­šiel Kr­za­ni­cha doo­ko­la, čím ho nas­ní­mal zo všet­kých strán a v reál­nom ča­se vy­tvo­ril 3D mo­del je­ho pos­ta­vy. Nás­led­ne na zá­kla­de mo­de­lu na­ma­po­val je­ho vir­tuál­nu hla­vu na pos­ta­vu vo­ja­ka v hre Fallout 4.

CES16_RealSense.jpg

V ďal­šej ukáž­ke bo­li pre­zen­to­va­né mož­nos­ti tech­no­ló­gie freeD, kto­rá umož­ňu­je vy­tvá­rať troj­di­men­zio­nál­ne vi­deo. Ná­me­tom ukáž­ky bol rep­lay kľú­čo­vé­ho mo­men­tu špor­to­vé­ho zá­pa­su, kto­rý si mô­žu di­vá­ci na tab­le­te preh­rá­vať z rôz­nych uh­lov. Uhol poh­ľa­du sa me­ní ges­ta­mi na do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ke.

Intel 3D sport.PNG

V ďal­šej čas­ti sa Kr­za­nich ve­no­val tech­no­ló­gii In­tel Cu­rie, mik­ro­po­čí­ta­ča pre wearab­le za­ria­de­nia vo veľ­kos­ti gom­bí­ka, kto­ré­ho ce­na kles­la pod 10 do­lá­rov. Pó­dium sa zme­ni­lo na drá­hu pre cyk­lis­tov BMX s ram­pa­mi a iný­mi pre­káž­ka­mi. Sen­zo­ry a Cu­rie, kto­ré za­chy­tá­va­jú ich vý­šku, rých­losť a rôz­ne ďal­šie pa­ra­met­re, ma­jú nain­šta­lo­va­né v bi­cyk­loch. Cie­ľom je kom­plexné ma­po­va­nie ich po­hy­bu v 3D pries­to­re. Rov­na­ká tech­no­ló­gia a nás­led­ná vi­zua­li­zá­cia a ana­lý­za nas­ní­ma­ných úda­jov mô­že po­môcť zlep­šiť vý­ko­ny aj v iných ty­poch špor­tu. Ďal­šie de­mo uka­zo­va­lo mož­nos­ti vy­uži­tia pre ak­ro­ba­tov na snowboar­doch.

Intel Sport monit.PNG


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter