CES 2016: Konkurencia pre Aeromobil? Číňania predstavili dron, ktorý unesie aj človeka

V Las Ve­gas sa to v sú­čas­nos­ti hem­ží no­vý­mi vy­ná­lez­mi. Ani čín­ski in­ži­nie­ri ne­za­há­ľa­li a na veľtr­hu CES uká­za­li ve­rej­nos­ti pro­to­typ no­vé­ho dro­na, kto­rý by mal v bu­dúc­nos­ti zoh­rať úlo­hu aké­ho­si lie­ta­jú­ce­ho ro­bo­tic­ké­ho taxíka. Dron Ehang 184 do­ká­že uniesť až 100-ki­lo­vé­ho člo­ve­ka a le­tieť s ním po do­bu 23 mi­nút.

Dron Ehang 184 je vy­ro­be­ný z uh­lí­ko­vých vlá­kien, epoxido­vej ži­vi­ce a hli­ní­ka. Na šír­ku i na dĺžku me­ria 3,9 m, na vý­šku 1,5 m a sa­mot­ný má hmot­nosť oko­lo 200 kg. Po­há­ňa ho osem mo­to­rov s vý­ko­nom 106 kW a ener­giu čer­pá z aku­mu­lá­to­rov, kto­ré mož­no do­biť za 2-4 ho­di­ny. Dron je ur­če­ný na pre­vá­ža­nie osôb vo vý­ške do 500 m a do­sa­ho­vať má rých­losť až 100 km/h.

ehang-184-ces2016.jpg

V inter­iéri dro­na sa na­chá­dza po­hodl­né se­dad­lo, kli­ma­ti­zá­cia, mies­to na ba­to­ži­nu je sa­moz­rej­mosť. Ehang 184 sa ov­lá­da za po­mo­ci 12" tab­le­tu, na kto­rom sa na­vo­lí tra­sa a nás­led­ne už dron le­tí auto­ma­tic­ky.

ehang_184_05.jpg

Pod­ľa slov šé­fa Ehan­gu by sa mal lie­ta­jú­ci dron za­čať pre­dá­vať už ten­to rok, a to zhru­ba za 200 až 300-ti­síc USD. Otáz­kou však os­tá­va, či na svo­ju pre­vádz­ku dos­ta­ne po­vo­le­nie.

ehang_184_01.jpg

Video:


Zdroj: giz­mag.com,ehang.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter