CES 2016: Lenovo VIBE S1 Lite - selfie zábery a skupinové fotky aj v tme

Nie kaž­dé fo­te­nie pre­bie­ha pri jas­nom os­vet­le­ní a per­fekt­ný zá­ber sel­fie dop­la­tí na tl­me­né svet­lo. Le­no­vo VI­BE S1 Li­te je pre­to vy­ba­ve­ný 8 Mpx pred­ným fo­toa­pa­rá­tom s 5-di­el­nym ob­jek­tí­vom na nu­lo­vé skres­le­nie zá­be­ru, ob­ra­zo­vým sní­ma­čom So­ny a za­bu­do­va­ným sel­fie bles­kom. Fun­kcia pa­no­ra­ma sel­fie dos­ta­ne do zá­be­ru všet­kých a re­tu­šo­va­cí sof­tvér sa pos­ta­rá o to, aby moh­li byť všet­ci spo­koj­ní so zdie­ľa­ním na so­ciál­nych mé­diách. 13 Mpx za­dný fo­toa­pa­rát PDAF a duál­ny za­dný blesk LED CCT sa pos­ta­ra­jú o jas­nej­šie far­by zá­be­rov vždy, keď sl­nko za­pad­ne.

Le­no­vo VI­BE S1 Li­te je vy­ba­ve­ný 5" ši­ro­kouh­lým full HD dis­ple­jom a 2700 mAh ba­té­riou. Za­bu­do­va­ná pa­mäť s ka­pa­ci­tou 16 GB a s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia až do 32 GB cez kar­tu mic­roSD zna­me­ná, že ten­to smar­tfón má dosť mies­ta na hud­bu, fil­my, hry aj fot­ky.

lenovo_vibeS1_lite.jpg

Bu­de dos­tup­ný v mat­nej bie­lej a mat­nej mod­rej far­be.

S ce­nou od 229 EUR bu­de Le­no­vo VI­BE S1 Li­te k dis­po­zí­cii kon­com mar­ca 2016.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter