CES 2016: Samsung GAIA- výkonné zabezpečenie pre smart TV

Spo­loč­nosť Sam­sung pred­sta­vi­la sys­tém GAIA, troj­stup­ňo­vé rie­še­nie za­bez­pe­če­nia pre kom­plet­ný rad smart TV so sys­té­mom Ti­zen. Tá­to služ­ba chrá­ni pou­ží­va­te­ľa vo všet­kých ob­las­tiach eko­sys­té­mu smart TV vrá­ta­ne za­bez­pe­če­nia slu­žieb, sof­tvé­ru aj har­dvé­ru.

GAIA chrá­ni osob­né dá­ta spot­re­bi­te­ľov tro­mi spô­sob­mi. Naj­prv vy­uží­va tzv. Se­cu­re Zo­ne, vir­tuál­nu ba­rié­ru, kto­rá vy­tvá­ra za­is­te­ný pries­tor a chrá­ni zá­sad­né ope­rá­cie. Za­bez­pe­če­ný Key­pad/Num­ber Pad, vir­tuál­ny me­chan­izmus na vkla­da­nie dát, zob­ra­ze­ný na TV ob­ra­zov­ke, za­bez­pe­ču­je osob­né dá­ta spot­re­bi­te­ľov, ako sú nap­rík­lad čís­lo pla­tob­nej kar­ty a hes­lo.

Dru­hý stu­peň ochra­ny je šif­ro­va­nie dô­le­ži­tých dát pre­ná­ša­ných me­dzi te­le­ví­zo­rom a server­om IoT slu­žieb. Vsta­va­ný anti­mal­vé­ro­vý sys­tém GAIA de­te­gu­je a blo­ku­je aký­koľ­vek neauto­ri­zo­va­ný prog­ram, kto­rý mô­že byť pou­ži­tý na hac­ko­va­nie sys­té­mu ale­bo na vy­ko­ná­va­nie zmien v kľú­čo­vých čas­tiach ope­rač­né­ho sys­té­mu smart TV.

Tre­tí pr­vok za­bez­pe­če­nia je po­sil­ne­nie har­dvé­ru. OS Ti­zen je roz­de­le­ný na dve čas­ti, kto­rých dá­ta sú za­bez­pe­če­né od­de­le­ne. Ve­rej­ný kľúč, kto­rý ove­ru­je osob­né in­for­má­cie, je ta­kis­to sú­čas­ťou har­dvé­ro­vé­ho či­pu.

V ro­ku 2016 sa stá­va te­le­ví­zor cen­trom inter­ne­tu ve­cí (IoT) v do­mác­nos­ti. Všet­ky toh­to­roč­né mo­de­ly SUHD TV sú ok­rem za­bez­pe­če­nia GAIA vy­ba­ve­né tech­no­ló­giou IoT, kto­rá umož­ňu­je te­le­ví­zo­ru stať sa ov­lá­da­čom všet­kých slu­žieb IoT v do­mác­nos­ti


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter