CES 2016: LG má úplne novú triedu televízorov 4K HDR OLED

V rám­ci veľtr­hu CES 2016 vy­sta­vu­je LG Elec­tro­nics svo­je naj­nov­šie vlaj­ko­vé pro­duk­ty v ob­las­ti te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED, me­dzi kto­ré pa­tria mo­de­ly 77/65" LG SIG­NA­TU­RE OLED TV G6 a 65/55" E6. Kom­plet­ný rad na rok 2016 ob­sa­hu­je spo­lu osem pro­duk­tov v če­le s te­le­ví­zo­rom 77" G6, oce­ne­ným za naj­lep­šiu ino­vá­ciu.

G6 a E6 sú pr­vé te­le­ví­zo­ry od LG s uni­kát­nym di­zaj­nom Pic­tu­re-on-Glass, po­zos­tá­va­jú­cim z ultra­ten­ké­ho, len 2,57 mm hru­bé­ho pa­ne­la OLED s pries­vit­ným skle­ným za­dným kry­tom a pred­ným soun­dba­rom.

LG_4K_HDR_OLED_2.jpg

Vďa­ka tech­no­ló­gii stmie­va­nia pixelov OLED Pixel Di­mming dos­tá­va HDR úpl­ne no­vý roz­mer. Na roz­diel od LCD pa­ne­lov, kde LED pod­svie­te­nie lo­kál­ne stma­ví ce­lú ob­ra­zov­ku, pa­ne­ly OLED za­pí­na­jú ale­bo vy­pí­na­jú pod­svie­te­nie kaž­dé­ho ob­ra­zo­vé­ho bo­du sa­mos­tat­ne. OLED Pixel Di­mming pod­po­rí žia­ri­vé far­by a de­tai­ly tie­ňov do­kon­ca aj pri zob­ra­ze­ní kon­tras­tných ob­jek­tov ale­bo svet­lej a tma­vej plo­chy ved­ľa se­ba. Tá­to schop­nosť za­is­ťu­je zob­ra­ze­nie reál­nej čier­nej, ale aj žia­ri­vých fa­rieb, čo ro­bí z te­le­ví­zo­rov OLED ideál­ne mé­dium na ob­sah HDR.

S 10-bi­to­vým pa­ne­lom a 10-bi­to­vým vý­kon­ným pro­ce­so­rom ma­jú LG OLED te­le­ví­zo­ry prís­tup k viac ako mi­liar­de mož­ných fa­reb­ných od­tie­ňov. Tech­no­ló­gia Co­lor Pri­me PRO dá­va te­le­ví­zo­rom schop­nosť zob­ra­zo­vať naj­jem­nej­šie de­tai­ly fa­rieb, vďa­ka čo­mu pok­rý­va­jú 99 per­cent fa­reb­né­ho spek­tra DCI-P3. S pod­po­rou BT.2020, štan­dar­du no­vej ge­ne­rá­cie na vy­sie­la­nie a dis­tri­bú­ciu, sú G6 a E6 jas­nou voľ­bou.

LG_4K_HDR_OLED.jpg

V spo­lup­rá­ci s ta­ký­mi kva­lit­ný­mi prie­kop­ník­mi v ob­las­ti zvu­ku, ako je Har­man/Kar­don, dis­po­nu­jú te­le­ví­zo­ry LG G6 a E6 oz­vu­če­ním v štý­le soun­dba­ru, kto­rý zvuk sme­ru­je dop­re­du k di­vá­kom, a nie do­le ako pri mno­hých iných te­le­ví­zo­roch. Zvu­ko­vý sys­tém je na­vy­še vy­ba­ve­ný ba­so­vý­mi rep­ro­duk­tor­mi, kto­ré umoc­nia di­vác­ky zá­ži­tok.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter