CES 2016: Intel predstavil prvý inteligentný dron pre bežných spotrebiteľov

Šéf In­te­lu Brian Kr­za­nich na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v pred­ve­čer veľtr­hu CES v Las Ve­gas pre­zen­to­val mož­nos­ti dro­nu Yuneec Typ­hoon H, kto­rý na sní­ma­nie oko­lia vy­uží­va tech­no­ló­giu In­tel Real­Sen­se.

Svo­jou vy­spe­los­ťou, jed­no­du­chos­ťou pou­ží­va­nia, ale pre­dov­šet­kým ce­nou pod 2000 do­lá­rov je ur­če­ný pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov. Kľú­čo­vým fak­to­rom je pre­to aj bez­peč­nosť a v ne­pos­led­nom ra­de aj mož­nosť pos­kla­da­nia na čo naj­men­šiu veľ­kosť, aby sa dron dal jed­no­du­cho prep­ra­vo­vať. Pre­to má sklop­né ra­me­ná s vr­tu­ľa­mi. Na fil­mo­va­nie a fo­tog­ra­fo­va­nie slú­ži 4K ka­me­ra, kto­rej sme­ro­va­nie sa dá ov­lá­dať na di­aľ­ku.

V sá­le, kde sa ko­na­la tla­čo­vá kon­fe­ren­cia, prip­ra­vil In­tel pre­káž­ko­vú drá­hu pre cyk­lis­tu, le­mo­va­nú plas­to­vý­mi stro­ma­mi. Úlo­hou dro­nu bo­lo sle­do­vať a fil­mo­vať cyk­lis­tu a pri­tom sa orien­to­vať v sple­ti ko­rún stro­mov. To­to de­mo je si­mu­lá­ciou reál­ne­ho sce­ná­ra, keď bu­dú in­te­li­gen­tné dro­ny sní­mať špor­tov­cov zo vzdu­chu. Zá­be­ry pos­lú­žia na zlep­še­nie v špor­to­vej dis­cip­lí­ne ale­bo ni­mi mož­no dopl­niť vi­deá nak­rú­ca­né ka­me­ra­mi GoP­ro v pril­bách.

Intel dron cyklo.PNG

Dron ope­ra­tív­ne za­rea­go­val aj na si­mu­lo­va­nú si­tuáciu pá­du stro­mu


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter