CES 2016: Inteligentná prilba s Intel Real Sense

Všes­tran­nosť vy­uži­tia tech­no­ló­gie In­tel Real Sen­se pre­zen­to­val šéf In­te­lu na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v Las Ve­gas aj na prík­la­de Smart Hel­met od fir­my Daqri.

Ka­me­ra Real Sen­se v pril­be umož­ňu­je mo­ni­to­ro­vať rôz­ne si­tuácie v prie­mys­le, nap­rík­lad di­ag­nos­ti­ku po­rúch. Dá sa prep­núť aj do infra­čer­ve­né­ho re­ži­mu na od­ha­ľo­va­nie po­rúch tep­lo­vod­né­ho pot­ru­bia, izo­lá­cie a po­dob­né úče­ly. Spra­co­va­nie úda­jov reali­zu­je pro­ce­sor Co­re m7.

Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii In­te­lu bo­lo pre­zen­to­va­né aj po­dob­né za­ria­de­nie v oku­lia­roch, vy­vi­nu­té fir­mou Oak­ley. Ho­dí sa nap­rík­lad pre špor­tov­cov. Rie­še­nie pre­zen­to­val troj­ná­sob­ný ví­ťaz sú­ťa­že „že­lez­ný muž" Craig Alexan­der, kto­rý po­mo­cou nich zis­ťo­val ak­tuál­ne pa­ra­met­re špor­to­vých vý­ko­nov a te­le­me­triu te­la zo sen­zo­rov. Prí­ka­zy oku­lia­rom za­dá­val po­mo­cou hla­so­vých po­ve­lov.

Intel prilba2.PNG


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter