CES 2016: HP uvádza 12,5" EliteBook Folio G1 s 4K dotykovým displejom. Bude konkurenciou pre MacBook?

Spo­loč­nosť HP pred­sta­vi­la na CES 2016 no­te­book Eli­te­Book Fo­lio G1. Ide o naj­ten­ší no­te­book, aký tá­to fir­ma do­siaľ vy­ro­bi­la. A ho­ci ho pria­mo neoz­na­či­la ako kon­ku­ren­ta pre Mac­Book, už po krát­kom ča­se je pou­ží­va­te­ľo­vi ten­to zá­mer jas­ný.

HP tvr­dí, že Eli­te­Book Fo­lio je naj­ten­ší a naj­ľah­ší no­te­book pod­ni­ko­vej trie­dy, kto­rý je v sú­čas­nos­ti k dis­po­zí­cii. No nie je ten­ší ani ľah­ší ako Mac­Book. Má však op­ro­ti ne­mu jed­nu vý­raz­nú vý­ho­du - je vy­ba­ve­ný až dvo­ma por­tmi USB Ty­pe-C, tak­že umož­ňu­je na­bí­ja­nie a pri­po­je­nie pe­ri­fér­nych za­ria­de­ní zá­ro­veň. Klá­ves­ni­ca je po­dob­ná tra­dič­nej, čo oce­ní pou­ží­va­teľ po­čas ces­to­va­nia viac ako mo­tý­lí me­chan­izmus klá­ves­ni­ce App­lu s krát­kou drá­hou klá­ve­sov a bez fy­zic­kej spät­nej väz­by pri stla­če­ní.

Pod­ľa HP sa hra­ni­ce me­dzi pod­ni­ko­vý­mi a spot­re­bi­teľ­ský­mi po­čí­tač­mi pos­tup­ne stie­ra­jú. Spo­loč­nosť pre­to vy­vi­nu­la niek­to­ré za­ují­ma­vé fun­kcie, o kto­rých si mys­lí, že sa za­pá­čia aj pro­fe­sio­ná­lom. Pod­ľa nej by nap­rík­lad po­čí­tač mo­hol nah­ra­diť pev­nú te­le­fón­nu lin­ku, pre­to sú rep­ro­duk­to­ry a mik­ro­fón op­ti­ma­li­zo­va­né na hlas, a nie na hud­bu. K dis­po­zí­cii sú aj klá­ve­sy vy­hra­de­né na pri­ja­tie a ukon­če­nie ho­vo­ru. Vý­rob­ca tvr­dí, že je to ideál­ny po­čí­tač na spo­lup­rá­cu.

hp_elitebook_folio_g1.jpg

Ho­ci sú fun­kcie za­me­ra­né na biz­nis za­ují­ma­vé, nej­de o naj­prí­ťaž­li­vej­šie čr­ty toh­to no­te­boo­ku. Me­dzi tie mož­no za­ra­diť nap­rík­lad 4K do­ty­ko­vý dis­plej s uh­lo­prieč­kou 12,5", po­nú­ka­jú­ci veľ­ký po­čet pixelov (3840 × 2160) na ma­lej plo­che.

Eli­te­Book Fo­lio je vy­ro­be­ný z hli­ní­ka brú­se­né­ho di­aman­tom, má mat­né te­lo s les­klý­mi hra­na­mi. Vďa­ka pou­ži­tiu pro­ce­so­ra In­tel Co­re M Sky­la­ke bez ven­ti­lá­to­ra je je­ho pre­vádz­ka veľ­mi ti­chá. Na pul­toch by sa mal ob­ja­viť v mar­ci, ce­na sa za­čí­na od 999 do­lá­rov.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter