CES 2016: Nová edícia Huawei Watch pre ženy so zirkónmi od Swarovského

V nad­väz­nos­ti na ús­peš­né uve­de­nie in­te­li­gen­tných di­zaj­no­vých ho­di­niek Huawei Watch na trh v mi­nu­lom ro­ku pri­chá­dza Huawei s no­vou ele­gan­tnou edí­ciou Huawei Watch ur­če­nou pre že­ny. Na no­vých pré­mio­vých ho­din­kách spo­lup­ra­co­va­la spo­loč­nosť Huawei s jed­nou z naj­uz­ná­va­nej­ších kle­not­níc­kych spo­loč­nos­tí Swarov­ski (Swarov­ski's Gem­sto­ne Bu­si­ness).

Zir­kó­ny od Swarov­ské­ho a ci­fer­ník poz­lá­te­ný ru­žo­vým zla­tom

Dám­sky di­zajn no­vej edí­cie Huawei Watch prez­rá­dza ci­fer­ník poz­lá­te­ný ru­žo­vým zla­tom, kto­rý je vy­ro­be­ný z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le ko­va­nej za stu­de­na. Je­ho ob­vod je po­sia­ty 68 zir­kón­mi od Swarov­ské­ho, kaž­dý s veľ­kos­ťou 1,5 mm.

Huawei Watch Jewel.jpg

Ok­rem ver­zie Jewel je k dis­po­zí­cii aj ver­zia Ele­gant s vrúb­ko­va­ným vzo­rom oko­lo ci­fer­ní­ka ho­di­niek. Ho­din­kám do­dá­va ele­gan­ciu vždy je­den z ta­lian­skych ko­že­ných re­mien­kov - v perle­ťo­vej bie­lej ale­bo za­fí­ro­vej mod­rej far­be. Dá­my si mô­žu rov­na­ko ako v prí­pa­de ori­gi­nál­nych Huawei Watch vy­brať je­den z mno­hých pred­vo­le­ných vzhľa­dov ci­fer­ní­kov. Exklu­zív­ne sú v rám­ci tej­to edí­cie k dis­po­zí­cii špe­ciál­ne ci­fer­ní­ky ur­če­né prá­ve pre že­ny.

Rov­na­ko ako ori­gi­nál­ny Huawei Watch je aj tá­to edí­cia ho­di­niek pre že­ny vy­zbro­je­ná tech­no­lo­gic­ký­mi fun­kcia­mi, ako sú upo­zor­ne­nia na pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry, SMS ale­bo e-mai­ly, fun­kciou vy­hľa­dá­va­nia stra­te­né­ho te­le­fó­nu, sen­zo­rom sr­dco­vé­ho te­pu, gy­ros­ko­pom, ak­ce­le­ro­met­rom, ba­ro­met­rom, bez­drô­to­vým spo­je­ním so slú­chad­la­mi cez blue­tooth či pod­po­rou sťa­ho­va­nia hud­by na off-li­ne po­čú­va­nie. Preh­rá­va­nie hud­by mož­no spus­tiť hla­so­vým prí­ka­zom, rov­na­ko sa dá nap­rík­lad ov­lá­dať aj na­vi­gá­cia.

Ho­din­ky po­nú­ka­jú 1,4-pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej AMO­LED, chrá­ne­ný pro­ti poš­kria­ba­niu za­fí­ro­vým sklíč­kom, a od­ol­né te­lo z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le. Dis­plej do­sa­hu­je roz­lí­še­nie 400 × 400 pixelov a hus­to­tu zob­ra­ze­nia 286 ppi pri kon­tras­tnom po­me­re 10 000:1. Veľ­kosť ci­fer­ní­ka je rov­na­ká ako v prí­pa­de tra­dič­ných ná­ram­ko­vých ho­di­niek (prie­mer 44 mm). Re­mie­nok Huawei Watch si pou­ží­va­te­lia mô­žu ľah­ko vy­me­niť za aký­koľ­vek iný kla­sic­ký re­mie­nok so šír­kou 18 mm.

Huawei Watch Elegant.jpg

Vďa­ka pos­led­nej ver­zii roz­hra­nia Goog­le An­droid Wear™ sú ho­din­ky Huawei Watch vhod­né tak pre pou­ží­va­te­ľov OS An­droid, ako aj pre ma­ji­te­ľov te­le­fó­nov so sys­té­mom iOS.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie ori­gi­nál­nych ho­di­niek Huawei Watch

Dis­plej: 1,4-pal­co­vý AMO­LED, roz­lí­še­nie 400 × 400 pixelov a 286 ppi, za­fí­ro­vé sklíč­ko pro­ti poš­kria­ba­niu

Hrúb­ka ci­fer­ní­ka: 12,45 mm

Prie­mer ci­fer­ní­ka: 44 mm

OS: An­droid 4.3 a vy­šší, iOS 8.2 a vy­šší, pod­po­ra ak­tua­li­zá­cií OTA

Ko­nek­ti­vi­ta: Blue­tooth 4.1 BLE, maximál­ny do­sah blue­tooth 10 m, Wi-Fi

Pa­mäť: 512 MB RAM + 4 GB ROM

Ba­té­ria: 300 mAh, vý­drž 1,5 dňa (32 ho­dín ak­ti­vít a 8 ho­dín spán­ku), čas do­bí­ja­nia 75 mi­nút

Sen­zo­ry: šes­ťo­so­vý po­hy­bo­vý sen­zor (gy­ros­kop + ak­ce­le­ro­me­ter), sen­zor sr­dco­vé­ho te­pu (PPG), ba­ro­me­ter

Fun­kcie: ozná­me­nia (ho­vo­ry, SMS sprá­vy, e-mai­ly, SNS, Goog­le Han­gouts), hla­so­vé inter­ak­cie, Goog­le Now, Goog­le Maps, Goog­le Fit, preh­rá­va­nie hud­by, ap­li­ká­cie z Goog­le Play Sto­reOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter