CES 2016: Huawei predstavil novú vlajkovú loď Mate 8 s výkonnou čipovou súpravou Kirin 950

Spo­loč­nosť Huawei pred­sta­vi­la v Las Ve­gas svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď - 6-pal­co­vý smar­tfón Ma­te 8. Ide o pr­vý smar­tfón s hig­hen­do­vou či­po­vou súp­ra­vou Ki­rin 950. V po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim mo­de­lom Ki­rin 925 zvy­šu­je naj­nov­ší Ki­rin 950 vý­kon CPU o 100 %, vý­kon GPU o 125 % a ener­ge­tic­kú efek­ti­vi­tu o 70 %. Osem­jad­ro­vá či­po­vá súp­ra­va je zlo­že­ná zo 4 ja­dier A72, tak­to­va­ných na 2,3 GHz, a zo šty­roch ja­dier A53, tak­to­va­ných na 1,8 GHz.

Huawei Ma­te 8 sa na pr­vý poh­ľad vy­zna­ču­je pré­mio­vým di­zaj­nom a vy­so­ko kon­tras­tným 6-pal­co­vým dis­ple­jom. Po­mer veľ­kos­ti dis­ple­ja k te­lu za­ria­de­nia je 83 %. Di­aman­tom brú­se­né sklo so za­kri­ve­ním 2,5 D, hlad­ko spo­je­né s te­lom z od­ol­né­ho le­tec­ké­ho hli­ní­ka, do­dá­va za­ria­de­niu na ele­gan­cii a prak­tic­kos­ti.

Vďa­ka ba­té­rii s ka­pa­ci­tou 4000 mAh vy­dr­ží Ma­te 8 na jed­no na­bi­tie dva dni bež­né­ho pou­ží­va­nia (pri bež­nej zá­ťa­ži vy­dr­ží Ma­te 8 viac ako 2 dni a 8 ho­dín, pri vy­so­kej zá­ťa­ži viac ako 1 deň a 15 ho­dín). Tech­no­ló­gia rých­le­ho na­bí­ja­nia nás­led­ne umož­ňu­je za­ria­de­nie do­biť v prie­be­hu 30 mi­nút tak, aby zvlád­lo jed­no­den­nú pra­cov­nú zá­ťaž. Huawei Ma­te 8 ta­kis­to po­nú­ka pok­ro­či­lú šesťvrstvo­vú ter­mál­nu tech­no­ló­giu umož­ňu­jú­cu lep­ší od­vod tep­la, čo ve­die k niž­šej spot­re­be ener­gie a vždy prí­jem­né­mu po­ci­tu pri dr­ža­ní za­ria­de­nia.

Huawei Ma­te 8 pra­cu­je s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 6.0 Mar­shmallow s nad­stav­bou EMUI 4.0. Pou­ží­va­teľ­ský kom­fort za­bez­pe­ču­jú stov­ky zlep­še­ní a ino­vá­cií, ako nap­rík­lad in­teg­ro­va­ná auto­ma­tic­ká def­rag­men­tá­cia, kto­rá prie­bež­ne op­ti­ma­li­zu­je vý­kon za­ria­de­nia. Uži­toč­ný je aj re­žim „roz­de­le­nej ob­ra­zov­ky", kto­rý umož­ňu­je pok­ro­či­lý mul­ti­tas­king.

Za pos­led­né tri ro­ky in­ves­to­va­la spo­loč­nosť Huawei 98 mi­lió­nov do­lá­rov do vy­vi­nu­tia vlas­tné­ho ob­ra­zo­vé­ho pro­ce­so­ra na rých­lej­šie za­os­tro­va­nie, vy­šší jas a ver­nej­šie fa­reb­né od­tie­ne fo­tog­ra­fií. Ma­te 8 je vy­zbro­je­ný úpl­ne no­vým 16 Mpx fo­toa­pa­rá­tom So­ny IMX298 so sen­zo­rom väč­ším o 23 %. Pred­ný 8 Mpx fo­toa­pa­rát vy­tvo­rí kva­lit­né sel­fies aj vďa­ka no­vé­mu al­go­rit­mu skráš­ľu­jú­ce­mu sním­ky. Je­den z fo­tog­ra­fic­kých re­ži­mov umož­ňu­je na­rov­nať sním­ky fo­te­né z uh­la.

Ma­te 8 je vy­zbro­je­ný no­vou ge­ne­rá­ciou za­bez­pe­če­nia po­mo­cou od­tlač­kov pr­stov so zlep­še­nou bez­peč­nos­tnou tech­no­ló­giou. Kru­ho­vý sní­mač od­tlač­kov pr­stov zlep­šu­je iden­ti­fi­kač­nú ob­lasť o 10 %. Na väč­šiu bez­peč­nosť pou­ží­va­te­ľov má po­rov­ná­va­cí me­chan­izmus tri úrov­ne za­bez­pe­če­nia. No­vo vy­ro­be­ný sen­zor ta­kis­to zvy­šu­je rých­losť od­om­knu­tia o 100 %. Za­ria­de­nie pod­po­ru­je dve bez­peč­nos­tné roz­hra­nia v rám­ci skva­lit­ne­nia pla­tieb cez te­le­fón - Fast Iden­ti­ty On­li­ne (FI­DO) a An­droid M stan­dards. Vý­kon­ný pro­ce­sor zvlád­ne aj šif­ro­va­nie ce­lej pa­mä­te te­le­fó­nu v reál­nom ča­se.

Tech­no­ló­gia Su­per Hands-Free 3.0 umož­ňu­je hands-free ko­mu­ni­ká­ciu až do vzdia­le­nos­ti 3 met­rov, a to s fun­kciou re­duk­cie oko­li­té­ho hlu­ku. Huawei Ma­te 8 pod­po­ru­je na­vy­še všes­me­ro­vý zá­znam zvu­ku a nás­led­né sme­ro­vé preh­rá­va­nie. Tri mik­ro­fó­ny auto­ma­tic­ky de­te­gu­jú zdroj zvu­ku a za­zna­me­ná­va­jú hla­sy (zvu­ky) zo všet­kých sme­rov. Po­čas preh­rá­va­nia si mô­že pou­ží­va­teľ zvo­liť, kto­rý zo za­zna­me­na­ných zvu­kov z rôz­nych sme­rov chce po­čuť.

Huawei Ma­te 8 pod­po­ru­je viac pá­sem ako kto­rý­koľ­vek iný dual-SIM smar­tfón, a to vrá­ta­ne šty­roch 2G pá­sem, de­via­tich 3G pá­sem a osem­nás­tich 4G pá­sem v 217 kra­ji­nách a re­gió­noch s 1334 nas­ta­ve­nia­mi ope­rá­to­rov.

Huawei Ma­te 8 bu­de na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­ný v dru­hej po­lo­vi­ci pr­vé­ho štvrťro­ku 2016 za pred­pok­la­da­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 599 eur.

Mate8_Kirin950.jpeg

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie Huawei Ma­te 8

Roz­me­ry: 157,1 × 80,6 × 7,9 mm

Hmot­nosť: 185 g

Dis­plej: 6" IPS-NEO LCD, full HD (1920 × 1080 pixlov, 368 ppi)

CPU: Ki­rin 950, 4 × 2,3 GHz + 4 × 1,8 GHz, 64-bi­to­vý

GPU: Ma­li T880

RAM/ROM: 3 GB / 32 GB (exter­ná kar­ta mic­roSD 128 GB)

Ba­té­ria: 4000 mAh

OS: EMUI 4.0, An­droid 6.0

Hlav­ný fo­toa­pa­rát: 16 Mpx, fo­to 4608 × 3456, vi­deo 1920 × 1080, 60 fps, dvoj­zó­no­vý LED blesk

Pred­ný fo­toa­pa­rát: 8 Mpx, fo­to 3264 × 2448, vi­deo 1920 × 1080, 30 fps

Na­vi­gá­cia: kom­pa­ti­bil­ná s GPS/Bei­dou/GLO­NASS/A-GPS

Sen­zo­ry: od­tlač­kov pr­stov, sve­tel­ný sen­zor, kom­pas, gy­ros­kop, gra­vi­tač­ný sen­zor, HALL, proximi­ty sen­zor

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz, pod­po­ra Wi-Fi hot­spo­tov

Ďal­šie: Blue­tooth 4.2 a BLE, USB 2.0, NFC

Far­by: Moon­light sil­ver, Sky gray


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter