CES 2016: Samsung predstavil na veľtrhu CES 2016 prelomový soundbar HW-K950

Spo­loč­nosť Sam­sung pred­sta­vi­la na veľtr­hu CES 2016 v Las Ve­gas no­vé por­tfó­lio audio­pro­duk­tov vrá­ta­ne pre­lo­mo­vé­ho soun­dba­ru s tech­no­ló­giou Dol­by At­mos a zlep­še­ných mo­de­lov Wire­less Audio 360.

Sam­sung HW-K950 je pr­vý soun­dbar spo­loč­nos­ti Sam­sung vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou Dol­by At­mos a vô­bec pr­vý soun­dbar na tr­hu, kto­rý tú­to tech­no­ló­giu pre­nie­sol aj do za­dných bez­drô­to­vých rep­ro­duk­to­rov. Ce­lá zos­ta­va HW-K950 pos­ky­tu­je 5.1.4-ka­ná­lo­vý zvuk. V ten­kom a ele­gan­tnom di­zaj­ne s vý­škou iba 2,1" dis­po­nu­je soun­dbar tro­mi pred­ný­mi a dvo­ma za­dný­mi rep­ro­duk­tor­mi, kto­ré rep­ro­du­ku­jú bo­ha­tý a pl­ný zvuk, ší­ria­ci sa všet­ký­mi smer­mi. Ten je schop­ný napl­niť aký­koľ­vek pries­tor a aj na­priek to­mu do­ká­že pos­kyt­núť úpl­ne de­tail­né a realis­tic­ké fil­mo­vé zvu­ky od vy­stre­le­nia ší­pu le­tia­ce­ho cez ce­lú mies­tnosť až po ko­lib­rí­ka lie­ta­jú­ce­ho nad hla­vou.

Soun­dbar mož­no aj bez­drô­to­vo pri­po­jiť k subwoofe­ru a za­dným rep­ro­duk­to­ro­vým jed­not­kám. Na pú­ta­vý pries­to­ro­vý zvuk už net­re­ba vy­uží­vať strop­né rep­ro­duk­to­ry.

No­vé fa­reb­né prí­ras­tky do sé­rie oce­ňo­va­ných Wire­less Audio 360

Sam­sung ta­kis­to na veľtr­hu pred­sta­vil množ­stvo no­vých fa­reb­ných a vzo­ro­va­ných vy­ho­to­ve­ní mo­de­lov Wire­less Audio 360. Tie pri­ná­ša­jú zvuk do ce­lej do­mác­nos­ti a zá­ro­veň sú za­ují­ma­vou de­ko­rá­ciou do kaž­dej mies­tnos­ti. Vďa­ka pa­ten­to­va­nej tech­no­ló­gii Ring Ra­dia­tor mô­že byť rep­ro­duk­tor umies­tne­ný kde­koľ­vek a pri­tom do­ká­že ce­lý pries­tor napl­niť kva­lit­ným a vy­vá­že­ným zvu­kom.

soundbar  HW-K950_2.jpg

Ov­lá­dať sa da­jú aj pros­tred­níc­tvom no­vej ap­li­ká­cie v in­te­li­gen­tných ho­din­kách Gear S2 a Gear S či ino­vo­va­nou ap­li­ká­ciou Mul­ti­room pre smar­tfó­ny a tab­le­ty. No­vé mo­de­ly Wire­less audio 360 po­nú­ka­jú no­vé fun­kcie smart ho­me vrá­ta­ne zvu­ko­vých ozná­me­ní a nas­ta­ve­ní do­má­ce­ho ki­na.

Mo­del R5 zís­kal na veľtr­hu CES 2016 v Las Ve­gas oce­ne­nie In­no­va­tion Awards za ino­vá­cie.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter