CES 2016: Zotac PC Stick - minipočítač vo veľkosti flashdisku s Cherry Trail procesorom a Ethernetom

In­tel Com­pu­te Stick má kon­ku­ren­ta. Čín­ska spo­loč­nosť Zo­tac za­ra­di­la do svoj­ho por­tfó­lia no­vý mo­del mi­ni­po­čí­ta­ča. Je ním naj­men­ší PC Stick, vy­zna­ču­jú­ci sa ús­por­ným štvor­jad­ro­vým In­tel Atom z5-Z8300 (Cherry Trail) pro­ce­so­rom s tak­tom až 1,84 Ghz.

Na roz­diel od kon­ku­ren­čné­ho Com­pu­te Stic­ku bu­de Zo­tac PC Stick vy­ba­ve­ný zrej­me pa­sív­nym chla­de­ním, 2 GB ope­rač­nou pa­mä­ťou a 32GB eMMC úlo­žis­kom, kto­rý bu­de mož­né roz­ší­riť po­mo­cou mic­roSD. O ko­nek­ti­vi­tu sa pos­ta­rá 802.11ac WiFi, Blue­tooth 4.0, 10/100 Et­her­net, USB 2.0, mic­roUSB a HDMI port na pri­po­je­nie k mo­ni­to­ru či te­le­ví­zii.

zotac_stick.jpg

Oča­ká­va sa, že ope­rač­ným sys­té­mom bu­de Win­dows 10, prí­pad­ne sa po­dob­ne ako u In­tel Com­pu­te Stic­ku stret­ne­me s dvo­ma va­rian­tmi - s Win­dowsom a Li­nuxom. Zo­tac PC Stick bu­de dos­tup­ný na jar toh­to ro­ka. Ofi­ciál­ne in­for­má­cie o je­ho ce­ne za­tiaľ zná­me nie sú.

zotac-pc-stick.jpg

Zdroj: ili­pu­ting.com,di­gi­taltrends.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter