CES 2016: Lenovo ThinkPad X1 Yoga - prvý hybridný notebook s OLED displejom

OLED dis­ple­je viac ne­bu­dú sú­čas­ťou vý­luč­ne mo­bi­lov či te­le­ví­zo­rov. Pr­vý hyb­rid­ný no­te­book s tým­to ty­pom ob­ra­zov­ky je na sve­te. Je ním kon­ver­ti­bil­ný ultra­book Thin­kPad X1 Yoga od spo­loč­nos­ti Le­no­vo.

Ver­zia so 14-pal­co­vým OLED dis­ple­jom od Sam­sun­gu s roz­lí­še­ním 2560 × 1440 px bu­de dos­tup­ná v ap­rí­li, kým kla­sic­ká ver­zia s IPS LCD s rov­na­kým roz­lí­še­ním už ten­to me­siac. Na vý­ber však bu­de aj zá­klad­ná kon­fi­gu­rá­cia s roz­lí­še­ním pa­ne­la 1920 × 1080 px.

lenovo_thinkpad_x1_yoga.jpg

OLED ob­ra­zov­ka, oto­či­teľ­ná o 360 stup­ňov, pri­ne­sie so se­bou do­ko­na­lú čier­nu, sý­te far­by, vy­ni­ka­jú­ci kon­trast či po­zo­ro­va­cie uh­ly. Ultra­book bu­de vy­ba­ve­ný naj­nov­ší­mi pro­ce­sor­mi Sky­la­ke-U až po Co­re i7, 16 GB pa­mä­ťou a 1 TB SSD dis­kom.

lenovo_thinkpad_x1_yoga_ces_2016_03.jpg

Bo­nu­som je ak­tív­ny sty­lus s vy­hra­de­ným mies­tom na je­ho od­lo­že­nie i na­bí­ja­nie. V prie­be­hu 15 se­kúnd sa na­bi­je tak, že vy­dr­ží až 100 mi­nút prá­ce. Ne­chý­ba ani trac­kpoint, veľ­ký touch­pad a čí­tač­ka od­tlač­kov pr­stov. Za­ria­de­nie je hru­bé 16,7 mm a vá­ži 1,27 kg. Je­ho ce­na sa za­čí­na na úrov­ni 1449 USD.

lenovo_thinkpad_x1_yoga_ces_2016_04.jpg

Video:


Zdroj: news.le­no­vo.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter