Acer ukazuje svoju CES 2016 ponuku

Zo za­ují­ma­vých no­vi­niek Acer na CES uká­že Li­guid Ja­de Pri­mo mo­bil, tab­le­to­vý no­te­book Acer Switch 12, ale aj no­vý Acer As­pi­re V Nit­ro Black.

Acer H7

Acer H7 mo­ni­tor vy­ze­rá veľ­mi za­ují­ma­vo, bu­de to­tiž pr­vý, kto­rý bu­de pod­po­ro­vať USB Ty­pe-C. Ne­bu­de to sa­moú­čel­né, to­tiž mo­ni­tor má rov­no za­pra­co­va­ný Con­ti­nuum sys­tém pre Win­dows 10 mo­bi­ly, a te­da ak naň pri­po­jí­te mo­bil, bu­de sa rov­no sprá­vať ako des­ktop. Mo­ni­tor k to­mu má ďal­šie dva štan­dar­dné por­ty na kto­ré na­po­jí­te klá­ves­ni­cu, myš, ale­bo iné za­ria­de­nie (nap­rík­lad ga­me­pad). K to­mu mo­ni­tor dos­ta­ne aj HDMI 2.0 a Dis­play­port vstu­py.

acerH7.jpg

Mo­ni­tor bu­de v 25 a 27 pal­co­vých veľ­kos­tiach s IPS dis­plej­mi a obe bu­dú mať 2560 x 1440 roz­lí­še­nie. Ce­no­vo bu­de men­ší za 499 eur, a väč­ší za 569 eur oba vy­jdu vo feb­ruári.

Acer R1

R1 sé­ria bu­de sé­ria 1080p IPS dis­ple­jov s veľ­kos­ťou 21.5, 23.8, 25 a 27 pal­cov a s rov­na­kým de­sig­nom ako H7. Plus ten­to pa­nel bu­de len 7mm ten­ký a stáť bu­de len 139 eur. Za­čne sa pre­dá­vať už ten­to me­siac.

acerR1.jpg

Acer XR342CK

Bu­de 34 pal­co­vý za­hnu­tý ultra wide mo­ni­tor s 21:9 po­me­rom a 3440 x 1440 roz­lí­še­ním. Bu­de pod­po­ro­vať AMD Free­Sync a vy­jde v mar­ci za 1099 eur.

Acer XR342CK.jpg

Acer Liquid Ja­de Pri­mo

Acer po­nú­ka aj hi-end Win­dows 10 mo­bil, kto­rý by bol al­ter­na­tí­vou k Lu­mia 950. Bu­de stáť po­dob­ne €569 a bu­de mať aj rov­na­ký har­dvér a te­da Snap­dra­gon 808 šes­ťjad­ro, 3GB RAM, 32 GB flas­hu, aj keď len slab­ší 1080p 5.5 pal­co­vý AMO­LED dis­plej, 21mpx ka­me­ru za­dnú a 8mpx pred­nú.

Acer Liquid Jade Primo.jpg

Acer Switch 12 S

Switch 12 S vy­ze­rá ako su­per tab­le­to­vý-no­te­book, kto­rý po­nú­ka 12.5 pal­co­vý touchscreen so 4K ale­bo 1080p roz­lí­še­ním. Má v se­be no­vý In­tel Co­re M pro­ce­sor, Go­ril­la Glass 4, Real­sen­se ka­me­ru (pre Win­dows hello). Dopĺňa to 128GB ale­bo 256GB SSDs, a 4GB ale­bo 8GB pa­mä­te. Ce­na však bu­de vy­ššia a to €1199.

Acer Switch 12 S.jpg

Acer As­pi­re V Nit­ro Black

Edí­cia vý­kon­ných her­ných no­te­boo­kov pok­ra­ču­je no­vým roč­ní­kom a to s ce­na­mi od €1299. No­vin­kou sú hlav­ne Real­Sen­se sen­zo­ry pre Win­dows Hello. Z kon­fi­gu­rá­cii po­núk­nu Sky­la­ke In­tel Co­re i5 a i7 pro­ce­so­ry, s gra­fi­ka­mi od NVI­DIA GTX960M 4GB DDR5. V dis­ple­joch bu­de aj mož­nosť 4K roz­lí­še­nia. No­vá sé­ria bu­de dos­tup­ná v prie­be­hu feb­ruára.

Acer Aspire V Nitro Black.jpg

Acer Tra­vel­Ma­te P648

Z os­tat­ných ve­cí eš­te uká­za­li Acer Tra­vel­Ma­te P648, čo je štan­dard­ný biz­nis no­te­book ale s jed­nou sve­to­vou no­vin­kou a to za­pra­co­va­ním 802.11ad WiFi, te­da naj­rý­chlej­ším wifi s rých­los­ťou do 4.6Gbps.

Zdroj: Sec­tor.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter