CES 2016: Samsung po prvýkrát predstaví projekty z Creative Lab

C-Lab je jed­ným z ino­vač­ných prog­ra­mov Sam­sun­gu, kto­rý pod­po­ru­je krea­tív­ne ná­pa­dy za­mes­tnan­cov. Svo­ju pre­mié­ru za­ži­jú pro­jek­ty WELT - opa­sok, kto­rý pou­ží­va­te­ľom po­mô­že so zdra­vým ži­vot­ným štý­lom, pra­vi­del­ne me­ria ob­vod pá­sa a za­zna­me­ná­va den­ný re­žim a zvy­ky; rink - ov­lá­da­nie no­si­teľ­ných za­ria­de­ní po­mo­cou po­hy­bov ru­ky a Tip­Talk - úpl­ne no­vý spô­sob pre­no­su zvu­ku z no­si­teľ­ných za­ria­de­ní pros­tred­níc­tvom vlas­tné­ho te­la. Ho­ci sú stá­le vo vý­vo­ji, Sam­sung chce ich pre­zen­tá­ciou zís­kať naj­mä ot­vo­re­nú spät­nú väz­bu od náv­štev­ní­kov veľtr­hu a na zá­kla­de ko­men­tá­rov po­tom pra­co­vať na ich ďal­šom zdo­ko­na­le­ní.

WELT je in­te­li­gent­ný opa­sok ur­če­ný na bež­né no­se­nie, kto­rý uží­va­te­ľom po­nú­ka dis­krét­nej­šiu ces­tu, ako je mož­né vy­uží­vať in­te­li­gen­tné tech­no­ló­gie sen­zo­rov k mo­ni­to­rin­gu vlas­tné­ho zdra­via. WELT do­ká­že za­zna­me­nať ob­vod pá­sa, stra­vo­va­cie ná­vy­ky a po­čet kro­kov, ale­bo spo­čí­ta čas, kto­rý uží­va­teľ trá­vi v se­de. Nás­led­ne tie­to dá­ta od­oš­le do špe­ciál­nej ap­li­ká­cie, kto­rá ich za­na­ly­zu­je a zos­ta­ví in­di­vi­duál­ny plán pre zdra­vý ži­vot­ný št­ýl, prí­pad­ne di­étu.

samsung_creative6.jpg

Rink je zdo­ko­na­le­ný ov­lá­da­cí sys­tém mo­bil­ných no­si­teľ­ných za­ria­de­ní, kto­rý spros­tred­ku­je in­tui­tív­ny a úpl­ne no­vý spô­sob inter­ak­cie s vir­tuál­nym sve­tom. Mož­nosť in­tui­tív­ne ov­lá­dať hru ale­bo ob­sah jed­no­du­chým ges­tom ru­ky pri­ná­ša uží­va­te­ľom lep­šie zá­žit­ky.

samsung_creative.jpg

Tip­Talk je úpl­ne no­vé roz­hra­nie, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho mô­žu ľu­dia po­čú­vať zvuk zo svo­jich in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní, ako je Sam­sung Gear S2, bez slú­chadiel ale­bo head­se­tov jed­no­du­chým pril­ože­ním vlas­tné­ho prs­ta k uchu. Tip­Talk zdo­ko­na­ľu­je čis­to­tu zvu­ku na­toľ­ko, že je mož­né nap­rík­lad pri­jí­mať ho­vo­ry na ve­rej­ných pries­tran­stvách, v mies­tach, kde nie je mož­né ho­vo­riť hlas­no, ale­bo nao­pak v ruš­nom pros­tre­dí. Tip­Talk, navr­hnu­tý vo for­me re­mien­ka, mô­že byť pou­ži­tý v kom­bi­ná­cii s akým­koľ­vek ty­pom ho­di­niek a je mož­né ho syn­chro­ni­zo­vať so smar­tfón­mi vrá­ta­ne fun­kcie pre­vá­dzania textu do re­či (TTS).

samsung_creative4.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter