Nvidia zavádza označenie VR Ready

Ge­For­ce GTX VR Rea­dy ná­lep­ku dos­ta­nú po­čí­ta­če a gra­fic­ké kar­ty dos­ta­toč­né vý­kon­né a kom­pa­ti­bil­né s VR. Umož­nia tak zá­kaz­ní­kom ľah­šie sa zo­rien­to­vať v po­nu­ke har­dvé­ru.

My už viac me­nej dlh­šie vie­me, že mi­ni­mum na vir­tuál­ku Ocu­lus od­po­rú­ča GTX970 a Nvi­dia pod­ľa to­ho aj vy­bra­la VR Rea­dy kar­ty, kto­ré te­raz sú GTX 970, GTX 980, GTX 980 Ti a TI­TAN X, pre no­te­boo­ky je mi­ni­mum GTX980m čip. Pri­dá­va­jú mi­ni­mum na pro­ce­sor In­tel Co­re i5- 4590 a z por­tov sú dô­le­ži­té as­poň dva USB 3.0 por­ty.

Da­né po­žia­dav­ky sú hlav­ne dô­le­ži­té pre pot­re­by fun­go­va­nia vir­tuál­ky v 90 fps a vy­so­kom roz­lí­še­ní. Je to zá­ro­veň aj vo­dít­ko pre vý­vo­já­rov, kto­rí bu­dú môcť pre ten­to vý­kon op­ti­ma­li­zo­vať hry. Či umož­nia hrať aj na niž­ších kar­tách, a umož­nia vý­raz­nej­šie zní­žiť de­tai­ly ale­bo roz­lí­še­nie už bu­de na nich.

Na dru­hej stra­ne aj ak ne­bu­de­te eš­te v ča­se vy­da­nia mať pot­reb­ný har­dvér, ur­či­te bu­dú aj me­nej ná­roč­né ap­li­ká­cie, VR vi­deá, de­má a jed­no­du­ché hry, na kto­rých si bu­de­te môcť VR vy­skú­šať a nás­led­ne sa roz­hod­núť, či chce­te viac a up­grad­ne­te PC. Vždy však rá­taj­te mi­ni­mál­ne s dvo­mi USB 3.0 por­ta­mi, tie bu­dú dô­le­ži­té pre pri­po­je­nie za­ria­de­nia (plus zrej­me eš­te ďal­šie USB 2.0 por­ty).

nvidia-zavadza-oznacenie-vr-re-110363-1780359.jpg

Viac de­tai­lov náj­de­te na VR Rea­dy strán­ke Nvi­die. Ocu­lus Rift vir­tuál­ne oku­lia­re ča­ká­me už v tom­to štvrťro­ku, plus na jar má prísť aj HTC Vi­ve, nas­le­do­vať ich bu­dú ďal­šie.

Zdroj:  sec­tor.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter