CES 2016: Nvidia predstavila superpočítač pre self-driving autá, výkonom sa rovná 1500 Mac Book Pro

Spo­lu­zak­la­da­teľ a CEO spo­loč­nos­ti Jen-Hsun Huang za­čal tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu v pred­ve­čer veľtr­hu CES v Las Ve­gas in­for­má­cia­mi o pok­ro­ku, kto­rý spo­loč­nosť NVI­DIA do­siah­la v ob­las­ti sys­té­mov pre auto­nóm­ne ria­de­né auto­mo­bi­ly bez vo­di­ča.

Mno­hých zrej­me prek­va­pí, čo má tá­to spo­loč­nosť zná­ma pre­dov­šet­kým vý­kon­ný­mi gra­fic­ký­mi kar­ta­mi s vý­vo­jom auto­mo­bi­lov bez vo­di­ča. Ta­ké­to auto­mo­bi­ly to­tiž na spra­co­va­nie in­for­má­cií zo sen­zo­rov, roz­ho­do­va­nie a pre­dov­šet­kým stro­jo­vé uče­nie pot­re­bu­jú ob­rov­ský vý­poč­to­vý vý­kon. A tu sa NVI­DIA cí­ti ako ry­ba vo vo­de, do­dá­va to­tiž pro­duk­ty plat­for­my Tes­la pre su­per­com­pu­ting. Len pre dopl­ne­nie, ozna­če­nie Tes­la má so sve­toz­ná­mym vý­rob­com High-end auto­mo­bi­lov, spo­loč­né asi toľ­ko ako s na­šim bý­va­lým so­cia­lis­tic­kým kon­cer­nom na vý­ro­bu nek­va­lit­nej spot­reb­nej elek­tro­ni­ky.

nvidia3.png

Spo­lu­zak­la­da­teľ a CEO spo­loč­nos­ti Jen-Hsun Huang

Ako pr­vá no­vin­ka bol pred­sta­ve­ný ce­los­ve­to­vo pr­vý su­per­po­čí­tač vy­uží­va­jú­ci ume­lú in­te­li­gen­ciu (AI - Ar­ti­fi­cal In­telli­gen­ce) pre self-dri­ving au­tá s ozna­če­ním NVI­DIA Dri­ve PX 2. Tech­nic­ké pa­ra­met­re sú zrej­mé z ob­ráz­ku. Zdô­raz­ňu­je­me pa­ra­me­ter 24 DL TOPS, kde DL zna­me­ná Deep Lear­ning, te­da vý­kon v ob­las­ti stro­jo­vé­ho uče­nia. Pre ilus­trá­ciu, vý­kon toh­to „mik­ro su­per­po­čí­ta­ča" je ek­vi­va­lent­ný 1500 po­čí­ta­čom Mac Book Pro. Tak vy­so­ký vý­poč­to­vý vý­kon kon­cen­tro­va­ný v li­mi­to­va­nom ob­je­me vhod­nom pre za­bu­do­va­nie do auto­mo­bi­lu ek­vi­va­len­tnom boxu na jed­lo si sa­moz­rej­me vy­ža­du­je účin­né kva­pa­li­no­vé chla­de­nie. Prí­kon je 2500 W.

nvidia1.png

Reál­ny svet a je­ho dop­rav­ná infra­štruk­tú­ra je príl­iš kom­plexná, nep­red­ví­da­teľ­ná a do znač­nej mie­ry ri­zi­ko­vá. Sa­mi si do­ká­že­te pred­sta­viť, ako do­ká­že ov­plyv­niť ka­me­ry sní­ma­jú­ce dop­rav­nú si­tuáciu hm­la, prí­pa­de oš­plie­chanie vo­dou o kto­ré na mok­rej vo­zov­ke nie je nú­dza. Za­tiaľ čo self-dri­ving au­tá sú stá­le hud­bou bu­dúc­nos­ti, nie­len z hľa­dis­ka tech­no­ló­gií ale aj le­gis­la­tí­vy a infra­štruk­tú­ry, kon­cep­cia vir­tuál­ne­ho ko­pi­lo­ta, či­že di­gi­tál­ne­ho asis­ten­ta sle­du­jú­ce­mu si­tuáciu spo­lu s vo­di­čom je ove­ľa reál­nej­šia.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter