CES 2016: Prvý projektor v hodinkách

Čín­ska spo­loč­nosť ASU pred­sta­ví za­jtra na veľtr­hu CES pro­jek­tor v in­te­li­gen­tných ho­din­kách. Je to vô­bec pr­vé no­si­teľ­né za­ria­de­nie s pro­jek­to­rom v ce­los­ve­to­vom me­rad­le.

Pro­jek­tor v ho­din­kách ASU Cast One mô­že pra­co­vať v dvoch re­ži­moch. Buď ako in­te­li­gen­tné ho­din­ky s ope­rač­ným sys­té­mom na bá­ze An­droid Lolli­pop, kto­ré mô­žu pre­mie­tať úda­je o ča­se a ozná­me­nia na zá­päs­tie. Mô­že­te ich nas­ta­viť tak, aby sa pre­miet­nu­tie úda­jov na zá­päs­tie ak­ti­vo­va­lo zdvih­nu­tím ru­ky, te­da rov­na­kým ges­tom, ako sa roz­sve­cu­je dis­plej na „kla­sic­kých" in­te­li­gen­tných ho­din­kách. Dru­hý re­žim je pre­mie­ta­nie na ste­nu. Pro­jek­tor v ho­din­kách pod­ľa úda­jov vý­rob­cu do­ká­že pre­miet­nuť ob­raz v za­tem­ne­nej mies­tnos­ti na vzdia­le­nosť do 2 met­rov a maximál­na veľ­kosť ob­ra­zu je vte­dy 60 pal­cov. Roz­lí­še­nie je 720p a pri­po­jiť sa mô­že­te cez roz­hra­nie AirPlay / DL­NA / Mi­ra­cast. Pro­jek­tor sa sa­moz­rej­me ne­ga­tív­ne pod­pí­sal na spot­re­be za­ria­de­nia, tak­že ho­din­ky ASU Cast One za­zna­me­na­li aj ďal­šie sve­to­vé pr­ven­stvo - ma­jú ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 700mAh. Ve­rej­ná pre­mié­ra ho­di­niek bu­de 6.1 a zú­čas­tní sa na nej aj pre­zi­dent Qual­com­mu Meng Pu a vice­pre­zi­dent ame­ric­ké­ho Ama­zo­nu. Poz­va­ní hos­tia dá­va­jú tu­šiť aký har­dvér sa v ho­din­kách skrý­va a aký bu­de ich prio­rit­ný dis­tri­buč­ný ka­nál.

ASU1.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter