CES 2016: Tablet ThinkPad X1 od Lenova prekvapí modulárnou konštrukciou

Čín­ske Le­no­vo priš­lo na toh­to­roč­ný veľtrh CES v Las Ve­gas s množ­stvom no­vi­niek. Jed­nou z nich bol aj tab­let Thin­kPad X1, ur­če­ný pre naj­ná­roč­nej­ších uží­va­te­ľov. Od kon­ku­ren­čných za­ria­de­ní sa lí­ši pre­dov­šet­kým mi­mo­riad­nou mo­du­lár­nos­ťou a mož­nos­ťa­mi roz­ší­re­nia.

Zá­kla­dom tab­le­tu je 12" dis­plej s roz­lí­še­ním 2160 × 1440 px, ope­rač­ným sys­té­mom je Win­dows 10. Vy­ba­ve­ný je ús­por­ným pro­ce­so­rom In­tel Co­re M7, 16 GB ope­rač­nou pa­mä­ťou a 1 TB SSD. Thin­kPad X1 sa­mot­ný vá­ži 800 g a pred­pok­la­dá sa, že bu­de pa­sív­ne chla­de­ný. Na jed­no na­bi­tie vy­dr­ží až 10 ho­dín. Kryt tab­le­tu je ľah­ko od­ní­ma­teľ­ný, tak­že uží­va­te­ľo­vi ne­bu­de nič brá­niť v prí­pad­nej vý­me­ne sú­čias­tok. Za­ují­ma­vos­ťou tab­le­tu je do­ko­va­cí ko­nek­tor, ku kto­ré­mu je mož­né pri­po­jiť ďal­šie kom­po­nen­ty.

lenovo_thinkpad_x1_tablet_2.jpg

Pro­duk­tív­ny mo­dul po­zos­tá­va z ďal­šie­ho aku­mu­lá­to­ra, vďa­ka kto­ré­mu je mož­né predĺžiť vý­drž tab­le­tu o ďal­ších 5 ho­dín, ďa­lej je to HDMI vý­stup, USB 3.0 a do­ko­va­cí One­Link+ port. Pre­zen­tač­ný mo­dul ob­sa­hu­je pi­kop­ro­jek­tor, kto­rý umož­ní pre­mie­tať ob­raz s uh­lo­prieč­kou 12" zo vzdia­le­nos­ti dvoch met­rov, za­tiaľ čo 3D mo­dul za­sa ob­sa­hu­je ka­me­ru In­tel Real­Sen­se R200 a slú­ži tak na 3D ske­no­va­nie.

lenovo_thinkpad_x1_tablet_3.jpg

Tab­let Thin­kPad X1 bu­de dos­tup­ný od feb­ruára za ce­nu od 899 USD, pro­duk­tív­ny mo­dul vy­jde na ďal­ších 149 USD, pre­zen­tač­ný mo­dul na 279 USD a 3D mo­dul si bu­de mož­né kú­piť za 149 USD.

Video:


Zdroj:  news.le­no­vo.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter