Nvidia: Na VR hry potrebujete 7-násobne viac výkonu ako k hraniu na monitore

Ven­tu­re­beat spra­vi­lo roz­ho­vor s Ja­so­nom Pau­lom, ma­na­žé­rom Nvi­die pre Shield, hra­nie a VR, z kto­ré­ho vy­ply­nu­lo, že k ren­de­ro­va­niu hier na dis­ple­joch VR head­se­tov bu­de tre­ba z her­né­ho PC vy­do­lo­vať až 7-ná­sob­ne viac vý­ko­nu ako pri hra­ní hry na bež­nom mo­ni­to­re. Te­da ak po­rov­ná­va­te hra­nie v 30 fps.

Ob­rá­zok niž­šie po­rov­ná­va ná­roč­nosť vy­kres­ľo­va­nia hry na Full HD mo­ni­to­re pri sta­bil­ných 30 ob­ráz­koch za se­kun­du, kto­ré vy­ža­du­je ren­de­ro­va­nie prib­liž­ne 60 mi­lió­nov pixelov za se­kun­du (120 mil. pri sta­bil­ných 60 fps) a ná­roč­nosť ren­de­ro­va­nia na dis­ple­joch Ocu­lus Rift a HTC Vi­ve.

Obe za­ria­de­nia ma­jú sí­ce dis­ple­je s roz­lí­še­ním "iba" 1080x1200 pixelov pre kaž­dé oko, ale pre správ­ne zob­ra­zo­va­nie mu­sí PC zos­ta­va po­čí­tať eš­te vy­ššie roz­lí­še­nie. A ako už vie­me vďa­ka úda­jom od So­ny, hra na ta­kých­to za­ria­de­niach vy­ze­rá ply­nu­lo až keď beží viac ako 60 fps, ideál­ne 90 fps. Niž­ší fra­me­ra­te nie­len­že vy­ze­rá nep­ri­ro­dze­ne, ale zvy­šu­je aj prav­de­po­dob­nosť ža­lú­doč­nej ne­voľ­nos­ti.

Blesk_1_VR hry.jpg

Pod­ľa od­ha­dov Nvi­die 25 mi­lió­nov uží­va­te­ľov vlas­tní ale­bo si ten­to rok plá­nu­je kú­piť her­né PC, kto­ré by do­ká­za­lo roz­beh­núť VR hru a v tom­to roz­lí­še­ní a udr­žať sta­bil­ných 90 fps. A to eš­te po­čí­ta so sve­do­mi­tým za­pra­co­va­ním jej sof­tvé­ru Ga­meworks VR kom­pa­ti­bil­né­ho s Un­real En­gi­ne 4. Bez to­ho to­to čís­lo kle­sá na 13 mi­lió­nov.

Dô­le­ži­tou sú­čas­ťou Ga­meworks VR je fun­kcia mul­ti-res sha­ding, kto­rá roz­de­ľu­je ob­raz na 9 sek­to­rov a z ok­ra­jo­vých sek­to­rov vy­ha­dzu­je tie mies­ta, kto­ré na­ko­niec na VR dis­ple­ji aj tak nie je vi­dieť.

Blesk_2_VR hry.jpg

Ďal­šie za­ují­ma­ve in­for­má­cie z roz­ho­vo­ru:

- Nvi­dia re­gis­tru­je vy­še 600 fi­riem a ne­zá­vis­lých star­tu­pov pra­cu­jú­cich na VR pro­jek­toch (ale zďa­le­ka nie všet­ky pra­cu­jú na hrách).

- K hra­niu na Ocu­lus Rift sa od­po­rú­ča mi­ni­mál­ne gra­fic­ká kar­ta Ge­For­ce GTX 970 (ale­bo AMD R9 290) s pro­ce­so­rom In­tel i5-4590.

- Čo sa tý­ka no­te­boo­kov, niek­to­rí vý­rob­co­via prip­ra­vi­li "VR rea­dy" no­te­boo­ky s des­kto­po­vý­mi kar­ta­mi Ge­For­ce GTX 980, GDDR5 pa­mä­ťou, pria­mym HDMI vý­stu­pom a množ­stvom USB 3.0 por­tov (keď­že VR head­se­ty ich bu­dú pot­re­bo­vať hneď nie­koľ­ko). Štú­dio CCP ga­mes sľu­bu­je, že ta­ký­to no­te­book bu­de dos­ta­toč­ne vý­kon­ný k hra­niu ich ves­mír­nej mul­tip­layero­vej ak­cie EVE: Val­ky­rie. Hra by ma­la byť pri­ba­ľo­va­ná k pre­dob­jed­na­ným ku­som Ocu­lus Rift.

- PlayS­ta­tion VR má vďa­ka 30 mi­lió­nom pre­da­ných PS4 kon­zol mo­men­tál­ne viac po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov a po­čas ro­ka 2016 sa to nez­me­ní. PS VR ale bu­de mať niž­šie roz­lí­še­nie dis­ple­ja - 960x1080 pre jed­no oko (vzhľa­dom na vý­kon tam ča­kaj­te niž­šiu vi­zuál­nu kva­li­tu ako pri PC).

Zdroj:  sec­tor.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter