Nová aplikácia Mapka odhalí vlastníkov pozemkov rýchlo a jednoducho

Šikov­ná po­môc­ka, kto­rá uľah­čí prís­tup k in­for­má­ciám z ka­tas­tra. Ľudia, ale aj ob­ce či de­ve­lo­pe­ri oce­nia no­vý ma­po­vý por­tál Map­ka sprís­tup­ne­ný Úra­dom geo­dé­zie, kar­tog­ra­fie a ka­tas­tra SR. Ide o webo­vú, ale aj mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá inter­ak­tív­nou for­mou umož­ňu­je rých­lo a jed­no­du­cho pre­hlia­dať a zís­ka­vať úda­je z in­for­mač­né­ho sys­té­mu ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí.

Bez vy­ba­vo­va­nia na úra­doch, kto­ré pri­ro­dze­ne tr­vá ur­či­tú do­bu, je k dis­po­zí­cii okam­ži­tá da­ta­bá­za ak­tua­li­zo­va­ných úda­jov pre kaž­dé­ho, kto pot­re­bu­je ve­dieť, ko­mu hľa­da­ný po­ze­mok pat­rí, vrá­ta­ne spo­luv­las­tníc­ke­ho po­die­lu, zá­ujem­ca tiež po­hodl­ne zis­tí vý­me­ru aj druh po­zem­ku. Doz­vie sa tak, či a aké práv­ne vzťa­hy sú za­lo­že­né k da­nej neh­nu­teľ­nos­ti. Na lis­te vlas­tníc­tva sú uve­de­ní aj prí­pad­ní správ­co­via a náj­om­co­via po­zem­ku.

Ok­rem zob­ra­ze­nia in­for­má­cií z ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí ap­li­ká­cia Map­ka zob­ra­zu­je tie­to in­for­má­cie s vo­li­teľ­nou nad­stav­bo­vou kom­bi­ná­ciou ďal­ších pries­to­ro­vo orien­to­va­ných úda­jov, ako nap­rík­lad úda­je zo zá­klad­nej bá­zy úda­jov pre geog­ra­fic­ký in­for­mač­ný sys­tém, ad­res­né bo­dy, ob­sah or­to­fo­tos­ní­mok a ma­po­vé pod­kla­dy a dru­ži­co­vé sním­ky od spo­loč­nos­ti Es­ri. „Ap­li­ká­cia vznik­la na zá­kla­de neus­tá­le sa stup­ňu­jú­ce­ho do­py­tu ve­rej­nos­ti po úda­joch z ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí. Jej veľ­kou vý­ho­dou je tiež to, že umož­ňu­je preh­ľa­dá­va­nie a vy­hľa­dá­va­nie úda­jov z in­for­mač­né­ho sys­té­mu ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí na všet­kých plat­for­mách ope­rač­ných sys­té­mov a vo všet­kých bež­ne dos­tup­ných webo­vých pre­hlia­da­čoch. Sa­moz­rej­me však, zís­ka­né úda­je ma­jú in­for­ma­tív­ny cha­rak­ter, nes­lú­žia na práv­ne úče­ly," ho­vo­rí Má­ria Frin­dri­cho­vá, pred­sed­níč­ka ÚGKK SR.

Príp­ra­va ap­li­ká­cie tr­va­la 6 me­sia­cov a je pl­ne hra­de­ná z roz­poč­tu Úra­du geo­dé­zie, kar­tog­ra­fie a ka­tas­tra SR. Mo­men­tál­ne sa úda­je ak­tua­li­zu­jú na týž­den­nej pe­rio­di­ci­te, po pl­nom sfun­kčne­ní ap­li­ká­cie bu­dú úda­je ak­tua­li­zo­va­né den­ne. Ap­li­ká­cia je dos­tup­ná na: http://map­ka.gku.sk/ma­po­vy­por­tal.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter